Przepływy pieniężne

Limitowane terminy rozliczeń między przedsiębiorcami nowość od 28 kwietnia 2013

Od dzisiaj przedsiębiorców obowiązuje nowa ustawa, określająca uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych[1]. Jeśli więc prowadzisz działalność gospodarczą i rozliczasz się z innymi przedsiębiorcami, musisz koniecznie to przeczytać.

Warto wspomnieć, że poszerzono krąg przedsiębiorców objętych tą regulacją o przedsiębiorców z państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Pamiętaj też, że wynikających z ustawy uprawnień wierzyciela/ obowiązków dłużnika nie możesz wyłączyć bądź ograniczyć w umowie. Takie postanowienia będą bowiem nieważne z mocy ustawy! Nowe rozwiązania mają przyczynić się do poprawy płynności polskich przedsiębiorstw, zmniejszenia opóźnień w zapłacie oraz zachęcać do stosowania krótszych terminów płatności w obrocie gospodarczym. Nie wszystko jednak się zmienia.

Czytaj dalej →

Przepisy podatkowe, Przepływy pieniężne  . 0

Oceń swoją wydajność gospodarowania środkami pieniężnymi

Do analizy wydajność gospodarowania środkami pieniężnymi przydatne będą dwa wskaźniki.

Pierwszym będzie wskaźnik wydajności gotówkowej (informujący o tym jaką wartość pieniędzy generuje każda jednostka pieniężna będąca w obrocie) w skrócie WYG. Oblicza się go dzieląc wartość przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej przez: (masz kilka możliwości) przychody ze sprzedaży, zysk z działalności operacyjnej, średnią wartość majątku obrotowego lub średnią wartość majątku ogółem.

Ze wskaźnika tego uzyskasz konkretną wymierną informację o ilości dodatkowych pieniędzy wygenerowanych w wyniku działalności operacyjnej. Jeśli analizy takie będziesz wykonywał regularnie raz na jakiś czas, uzyskasz obraz rozwoju firmy  na przestrzeni czasu, co pozwoli ci na sprawdzenie stopnia tego rozwoju  i stwierdzenie czy następuje on w pożądanym przez ciebie kierunku.

Czytaj dalej →

Przepływy pieniężne  . 0

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej i finansowej

Oprócz przepływów operacyjnych w przedsiębiorstwie pojawiają się przychody i koszty, co za tym idzie również przepływy pieniężne, na dodatkowych polach. Grupuje się je w dwa segmenty: działalność inwestycyjną i działalność finansową.

W przypadku działalności inwestycyjnej przepływy pieniężne o wartości dodatniej lub ujemnej powstają w wyniku sprzedaży majątku trwałego (zbędne maszyny, grunty , itp)  i poprzez nakłady inwestycyjne. Wynik przepływów dodatni lub ujemny świadczy przede wszystkim o rozwoju przedsiębiorstwa. Intensywny rozwój wymusza niejako konieczność inwestowania, przy czym oczywiste jest, że wydatki na inwestycje przekroczą wpływy z tytułu sprzedaży zużytych i  zbędnych składników majątku.

Czytaj dalej →

Przepływy pieniężne  . 0

Nadwyżka i niedobór środków pieniężnych

Działalność gospodarcza, jak doskonale wiesz z doświadczenia po pierwsze charakteryzuje się dużą dynamiką, po drugie oprócz dochodów i kosztów z działalności podstawowej tj. handlu czy produkcji generuje również dochody i koszty związane z działaniami pobocznymi typu działania finansowe (związane lokowaniem nadwyżek środków finansowych np w lokatach bankowych) czy działania inwestycyjne (związane z rozbudową parku maszynowego, unowocześnianiem technologii produkcji, itp.).

Każda z tych dziedzin wymusza przepływy pieniężne, bowiem każda związana jest z pozyskiwaniem lub wydatkowaniem środków finansowych. Dla podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem firmą bardzo ważna jest kontrola przepływu tych środków.

Czytaj dalej →

Przepływy pieniężne  . 0

Prosty obraz przedsiębiorstwa – stan posiadanych środków na określony dzień

Opisywane dotąd przeze mnie instrumenty analizy cash flow odpowiadają bardzo ogólnie na pytanie o płynność finansową, ponieważ nie pokazują zmian w czasie i jedynie w niewielkim stopniu wskazują mechanizmy działające w firmie. Dlatego też,  dla uzyskania pełniejszego obrazu i nie tylko odpowiedzi na pytanie czy firma jest wypłacalna, ale też dla pokazania mechanizmów w niej działających i oceny sprawności zarządzania wypracowano wskaźniki, dzięki którym można uzyskać pełniejszy obraz przedsiębiorstwa. Dla  ich wyznaczenia nie wystarczy sprawdzenie stanu posiadanych środków na określony dzień.

Głęboka, dynamiczna analiza wymaga bowiem prześledzenia  przepływów środków finansowych w firmie. Trudno  to zrobić opierając się jedynie na statycznych danych typu stan należności, zobowiązań lub gotówki na dany moment w czasie.

Czytaj dalej →

Przepływy pieniężne  . 0

Jak interpretować cash flow

Jeśli w wyniku działalności generujesz zyski (czego odzwierciedleniem będzie zysk w rachunku wyników), stan majątkowy twojgo przedsiębiorstwa nie budzi zastrzeżeń, a dostrzeżesz ujemne przepływy pieniężne w działalności operacyjnej powinno zapalić ci się  światełko alarmowe. Jest to pierwszy sygnał, który powinien zmusić cię do przyjrzenia się sytuacji firmy pod kątem płynności , do znalezienia przyczyn i przedsięwzięcia szybkich czynności zapobiegawczych.

Natomiast wszystkie podstawowe sygnały generowane przez cash flow można pogrupować w kilka wariantów, oto one:

Czytaj dalej →

Przepływy pieniężne  . 0

Wskaźniki, które sprawdza bank

Wspominałam ostatnio o wskaźnikach płynności finansowej CR i QR, które są sprawdzane przez banki przy ocenie zdolności kredytowej Twojej firmy. Przyjrzyjmy się jeszcze kilku innym wskaźnikom, które mogą okazać się przydatne w twoich staraniach o pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania.

Kredytowanie  to jedna z podstawowych możliwości pozyskania kapitału niezbędnego do rozwoju firmy. Zanim rozpoczniesz starania o kredyt szacujesz wstępnie możliwości kredytowe własnej firmy, także i w tym przypadku oprócz rentowności działalności bierzesz pod uwagę swoją wypłacalność pod kątem kredytu, czyli nie tylko terminową spłatę pożyczonego kapitału, ale też  możliwości spłaty odsetek, które powiększą  koszty twojej firmy. Bank też zechce to sprawdzić, korzystając między innymi z narzędzi do analizy płynności finansowej.

Czytaj dalej →

Przepływy pieniężne, Zdolność kredytowa  . 0

Czy sprawdziłeś już swoje wskaźniki płynności CR i QR?

Jak z pewnością zauważyłeś, wysokość omówionych w ubiegłym tygodniu wskaźników płynności w Twojej firmie, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki działalności i warunków zewnętrznych,  w pewnym stopniu odzwierciedla wypłacalność twojej firmy. Pamiętaj jednak, że z uwagi na to, iż wskaźniki te są statyczne,  liczone na określoną chwilę i na dany moment w czasie , nie uwzględniają całej dynamiki działania i nie mogą być  jedynymi wyznacznikami płynności.

Czy warto więc z nich korzystać? Czytaj dalej →

Przepływy pieniężne, Zdolność kredytowa  . 0

Skąd wziąć cash flow?

Pisałam już, czym  jest rachunek przepływów środków pieniężnych i czemu ma służyć, ale jak to zrobić w praktyce? Nikt nie prowadzi przecież odrębnej ewidencji już raz ewidencjonowanych zdarzeń tylko dla sporządzenia jednego sprawozdania finansowego.

Punktem wyjścia przy przygotowaniu  cash flow będą oczywiście pozostałe sprawozdania oraz dodatkowe (szczegółowe) informacje zgromadzone w księgach rachunkowych.  Możesz skorzystać z dwóch metod: w przypadku pierwszej z nich,  zwanej metodą bezpośrednią, musiałbyś wykazać wszystkie po kolei tytuły czy też rodzaje działań (tak jak rodzaje przychodów i kosztów)  generujące przepływy gotówkowe: pozycje przychodowe w charakterze wpływów, kosztowe – wydatków.

Czytaj dalej →

Przepływy pieniężne  . 0

Oceń kondycję swojej firmy i sprawność zarządzania jej majątkiem

Przyjrzyjmy się ocenie kondycji firmy przez pryzmat płynności finansowej. Najbardziej uproszczoną oceną będzie oczywiście  analiza opierająca się na porównaniu stanu zasobów pieniężnych i środków, które można łatwo spieniężyć (papierów wartościowych, należności od odbiorców i zapasów magazynowych w postaci towarów handlowych, materiałów do produkcji lub gotowych już produktów) ze stanem zobowiązań wobec dostawców, pracowników czy instytucji finansujących działalność twojej firmy (banków).

Podstawowy wskaźnik płynności wyznaczany jest stosunkiem wymienionych wyżej środków obrotowych będących w posiadaniu twojej firmy,  do zobowiązań, których termin płatności przypada w rozpatrywanym okresie czasu. Stosunek ten oblicza się dzieląc wartość środków obrotowych przez wartość zobowiązań. Wynik dzielenia, to nic innego jak stosowany powszechnie w analizie finansowej, jeden z jej podstawowych wskaźników, tzw. wskaźnik ogólnej płynności  – oznaczany skrótem CR.

Czytaj dalej →

Przepływy pieniężne  . 0

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!