Przepisy podatkowe

Limitowane terminy rozliczeń między przedsiębiorcami nowość od 28 kwietnia 2013

Od dzisiaj przedsiębiorców obowiązuje nowa ustawa, określająca uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych[1]. Jeśli więc prowadzisz działalność gospodarczą i rozliczasz się z innymi przedsiębiorcami, musisz koniecznie to przeczytać.

Warto wspomnieć, że poszerzono krąg przedsiębiorców objętych tą regulacją o przedsiębiorców z państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Pamiętaj też, że wynikających z ustawy uprawnień wierzyciela/ obowiązków dłużnika nie możesz wyłączyć bądź ograniczyć w umowie. Takie postanowienia będą bowiem nieważne z mocy ustawy! Nowe rozwiązania mają przyczynić się do poprawy płynności polskich przedsiębiorstw, zmniejszenia opóźnień w zapłacie oraz zachęcać do stosowania krótszych terminów płatności w obrocie gospodarczym. Nie wszystko jednak się zmienia.

Czytaj dalej →

Przepisy podatkowe, Przepływy pieniężne  . 0

Odpowiedzialność członków zarządów spółek z o.o. i akcyjnych

Przepisy artykułu 116 ordynacji dotyczą spółek kapitałowych, a dokładniej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej oraz spółki akcyjnej w organizacji. Członkowie zarządu tych spółek są solidarnie odpowiedzialni całym swoim majątkiem za zobowiązania tych spółek, jeżeli zostanie spełniony szereg warunków:

Czytaj dalej →

Przepisy podatkowe  . 0

Odpowiedzialność wspólnika spółki niemającej osobowości prawnej

Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich dotyczy również wspólników spółek niemających osobowości prawnej, a dokładniej wspólników spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariuszy spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, niebędących akcjonariuszami.

Odpowiadają oni całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki i wspólników, wynikające z działalności spółki (art. 115 § 1). Egzekucja należności wobec wspólnika jest jednak możliwa dopiero po stwierdzeniu bezskuteczności postępowania egzekucyjnego wobec spółki.

Czytaj dalej →

Przepisy podatkowe  . 0

Odpowiedzialność właściciela za zaległości użytkownika

Właściciel, samoistny posiadacz lub użytkownik wieczysty rzeczy lub prawa majątkowego pozostający w związku z użytkownikiem danej rzeczy lub prawa majątkowego odpowiada za zaległości podatkowe użytkownika powstałe w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, jeżeli dana rzecz lub prawo są związane z prowadzeniem tej działalności (art. 114 § 1).

Czytaj dalej →

Przepisy podatkowe  . 0

Odpowiedzialność firmującego działalność gospodarczą podatnika

Mianem firmanctwa określa się użyczenie swojego imienia i nazwiska lub nazwy firmy innemu podmiotowi w celu zatajenia prowadzonej przez niego działalności lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności. Jest to działanie nielegalne spowodowane chęcią uchylenia się przed opodatkowaniem. Najczęściej bowiem firmujący opodatkowany jest na zasadach preferencyjnych lub ma prawo korzystania z określonych ulg i zwolnień.

Czytaj dalej →

Przepisy podatkowe  . 0

Terminy zwrotu nadpłaty

Nadpłata polega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji:

  • ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego,
  • określającej wysokość zobowiązania podatkowego,
  • o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta,
  • o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej lub spadkobiercy (art. 77 § 1 pkt 1).

Czytaj dalej →

Przepisy podatkowe, Zobowiązania podatkowe  . 0

Odpowiedzialność nabywcy majątku podatnika

Przepisy dotyczące odpowiedzialności nabywcy majątku podatnika są bardzo kontrowersyjne, ale niestety często wykorzystywane przez organy podatkowe. Ich zadaniem jest zabezpieczenie należności podatkowych przed nieuczciwymi praktykami gospodarczymi, polegającymi na przenoszeniu majątku na osobę trzecią w zamian za nieujawnione oficjalnie korzyści.

Czytaj dalej →

Przepisy podatkowe, Zobowiązania podatkowe  . 0

Zwrot nadpłaty podatku

Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu  na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych (tych których termin płatności nie upłynął). W razie braku zaległości oraz zobowiązań podlegają zwrotowi, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, czyli tych które jeszcze nie powstały (art. 76 § 2). W takim przypadku należy wskazać na jakie przyszłe zobowiązania ma zostać zaliczona nadpłata.

Czytaj dalej →

Przepisy podatkowe, Zobowiązania podatkowe  . 0

Odpowiedzialność członka rodziny podatnika

Podstawą odpowiedzialności podatkowej członków rodziny podatnika są zachodzące między nimi związki o charakterze dochodowo-majątkowym. Zgodnie z przepisami członek rodziny odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą za zaległości podatkowe wynikające z tej działalności i powstałe w okresie, w którym stale współdziałał z podatnikiem w jej wykonywaniu, osiągając przez to korzyści (art. 111 § 1).

Inaczej mówiąc przepisy te dotyczą jedynie zaległości odnoszących się do działalności gospodarczej podatnika oraz tych członków rodziny, którzy stale współdziałali z podatnikiem w prowadzeniu tej działalności oraz osiągali z tego tytułu korzyści. Przy czym za członków rodziny można uznać jedynie zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki itd.), wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.), rodzeństwo, małżonków zstępnych (synowe, zięciowie) oraz dzieci adoptowane lub osoby pozostające w faktycznym pożyciu z podatnikiem (art. 111 § 3).

Ostatni przypadek jest jednak dość trudny do udowodnienia, gdyż nie jest w żaden sposób udokumentowany.

Czytaj dalej →

Przepisy podatkowe, Zobowiązania podatkowe  . 0

Decyzja o stwierdzeniu nadpłaty

Jak to zostało wcześniej wspomniane podatnicy mają prawo wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Generalnie jest to możliwe w trzech sytuacjach:

  • w przypadku kwestionowania zasadności bądź wysokości pobrania podatku przez płatnika,
  • w przypadku wykazania w złożonych deklaracjach nienależnych (całkowicie lub częściowo) zobowiązań podatkowych, które spłacili lub wykazali nadpłatę mniejszą od należnej,
  • w przypadku, gdy nie będąc obowiązani do składowania deklaracji (zeznań) dokonali nienależnej (całkowicie lub częściowo) wpłaty podatku.

Czytaj dalej →

Przepisy podatkowe, Zobowiązania podatkowe  . 0

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!