Zobowiązanie podatkowe

Skutki powstania zaległości podatkowej

Podstawowym skutkiem wystąpienia zaległości podatkowej jest opisywane wcześniej naliczenie odsetek za zwłokę. Jeżeli jednak uporczywie nie masz zamiaru płacić swoich zaległości wraz z odsetkami organ może również nałożyć na ciebie kary przewidziane w kodeksie karnym skarbowym (art. 57).

Czytaj dalej →

Zobowiązanie podatkowe  . 2

Powstanie i skutki następstwa podatkowego.

Amerykańskie przysłowie głosi, że w życiu są tylko dwie pewne rzeczy: śmierć i podatki.

Ordynacja podatkowa poprzez uregulowania zapewniające następcom podatkowym korzystanie z praw, ale także i obowiązków, podatkowych poprzedników nadaje temu przysłowiu nowy wymiar. Na podstawie tych zapisów nawet śmierć podatnika nie powoduje pełnego wygaśnięcia zobowiązania, lecz jedynie przeniesienie go na następcę prawnego.

Czytaj dalej →

Zobowiązanie podatkowe  . 0

Co się stanie jak niezłożysz deklaracji podatkowej?

       Ordynacja podatkowa definiuje deklarację jako zeznanie, wykazy oraz informacje, do których składania są zobowiązani podatnicy, płatnicy lub inkasenci (art. 3).Omawiany artykuł 21 odnosi się jednak jedynie do deklaracji, w których podatnik jest zobowiązany do samodzielnego obliczania podatku

Zachęcam do komentarzy.

Masz pytanie?

Zadaj www.ordynacjaPFRON.pl/zapytaj

Czytaj dalej →

Zobowiązanie podatkowe  . 0

Obowiązek zapłaty podatku bez złożenia deklaracji

Artykuł 21 §4 ordynacji podatkowej mówi o sytuacji, w której podatnik obowiązany jest do zapłaty podatku, zaliczki na podatek lub raty podatku bez złożenia deklaracji, a obowiązku tego nie wykonał.

W takim przypadku organ wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania. Taka decyzja wydawana jest po wszczęciu postępowania.

Przykładami podatków nie wymagających złożenia deklaracji dla których zobowiązanie powstaje „samoistnie” jest podatek od posiadania psów lub opłata targowa, miejscowa oraz uzdrowiskowa.

Zobowiązanie podatkowe  . 0

Powstanie zobowiązania w chwili dostarczenia decyzji

W przypadku tych zobowiązań organ podatkowy odgrywa znacznie większą rolę. Organ podatkowy dokonuje wymiaru zobowiązania oraz jest zobowiązany do  wydania oraz prawidłowego doręczenia decyzji.

Wydanie decyzji wiąże się z reguły z przeprowadzeniem postępowania podatkowego, chyba że podstawa opodatkowania nie uległa zmianie.Patrząc ze strony podatnika jest to rozwiązanie bezpieczniejsze,

Wiesz bowiem dokładnie ile i kiedy masz zapłacić oraz nie musisz się obawiać, że błędnie ustalisz wysokość zobowiązania.

 

 

Czytaj dalej →

Zobowiązanie podatkowe  . 0

Powstanie zobowiązania podatkowego cz1

Rozpoczynam cykl artykułów na temat zobowiązań podatkowych.

Ordynacja podatkowa przewiduje dwa sposoby powstania zobowiązania podatkowego:

  1. zaistnienie zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania,
  2. doręczenie decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania (art. 21 §1).

Każde ze sposobów wiąże się z zaistnieniem innych działań zarówno ze strony podatnika jak i organu podatkowego. Inny jest również moment powstania zaległości podatkowej.

Zobowiązanie podatkowe powstałe w momencie zaistnienia zdarzenia.

Do zdarzeń, które powodują powstanie zobowiązania podatkowego w momencie zaistnienia zdarzenia zaliczamy np. osiągnięcie przychodu lub dochodu, nabycie majątku czy też dokonanie wydatku. W przypadku wystąpienia takich zdarzeń musisz sam wiedzieć, że powstało zobowiązanie podatkowe, gdyż nie otrzymasz na ten temat żadnych informacji od organu podatkowego. Przynajmniej nie w momencie ich zaistnienia.

Do cech charakterystycznych tego typu zobowiązań należy właśnie brak obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań ze strony organu podatkowego oraz obowiązek podatnika do samodzielnego obliczenia kwoty podatku  do zapłaty (zwykle w deklaracji).
W przypadku tego sposobu powstania zobowiązań organ podatkowy podejmie jakiekolwiek działania dopiero w momencie ujawnienia nieprawidłowości w twoim postępowaniu. Następuje to w drodze tak zwanych czynności sprawdzających. W razie wykrycia błędów organ albo koryguje złożoną deklarację samodzielnie (kwota korekty w tym wypadku nie może przekraczać 1000 zł) albo zwraca się do ciebie o złożenie niezbędnych wyjaśnień oraz skorygowanie deklaracji (art. 274 §1).

Jeżeli organ sam skoryguje deklaracje musi dostarczyć ci jej kopię oraz informację o nowej wysokości zobowiązania podatkowego, kwocie nadpłaty lub zwrocie podatku. Jeżeli nie zgodzisz się z dokonaną korektą możesz w ciągu 14 dni od momentu jej doręczenia wnieść sprzeciw do wydającego ją organu (art. 274 §2).

Czytaj dalej →

Zobowiązanie podatkowe  . 0

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!