Bilans

Czy musimy wysyłać potwierdzenia sald do wszystkich odbiorców i dostawców na koniec roku?

Przystępując do zamknięcia roku obrotowego jedną z pierwszych czynności jaką wykonujemy jest inwentaryzacja poszczególnych składników aktywów i pasywów. Jednym ze składników aktywów są należności a pasywów zobowiązania.

W jaki sposób możemy sprawdzić czy nasze należności i zobowiązania są prawdziwe?

Ustawa o rachunkowości nakazuje nam w IV kwartale najpóźniej do 15 stycznia roku następnego zinwentaryzować nasze należności w drodze uzyskania potwierdzenia salda. Czytaj dalej →

Bilans  . 0

Aktywa o wyższej płynności

Aktywa o dużej płynności stanowią drugą po aktywach trwałych grupę aktywów.

Z uwagi na tę płynność nazywane są aktywami obrotowymi. Podobnie jak w przypadku środków trwałych, w ramach posiadanego majątku obrotowego również można wyodrębnić kilka podgrup.

Pierwszą i najoczywistszą z nich będą wszelkie zapasy. Zapasy to, najogólniej rzecz ujmując, wszystkie rzeczowe składniki majątku o okresie używania poniżej 12 m-cy, z założenia przeznaczone są do obrotu, w wyniku którego uzyskujesz niemal natychmiastowy efekt w postaci zysku bądź straty.

Czytaj dalej →

Bilans  . 0

Aktywa trwałe

Aktywa trwałe to maszyny i urządzenia. Ale nie tylko. To także wszystkie środki, które ulegają stopniowemu zużyciu.

Oprócz maszyn i urządzeń czyli składników stricte materialnych pewną trwałością odznaczają się też inne, mniej namacalne składniki aktywów takie jak prawa, którymi dysponujesz (licencje na programy komputerowe, posiadane patenty, prawa autorskie itp.) znajdą odzwierciedlenie  w bilansie w jednej z pozycji  majątku trwałego.

Kolejnym niematerialnym  składnikiem majątkowym będzie wartość  firmy, jeśli  wszedłeś w jej posiadanie w drodze zakupu . Przy czym powinieneś wiedzieć, że wartość tą stanowi nadwyżka kwoty wydatkowanej na zakup, nad rzeczywistą wartością składników majątkowych przejętych w wyniku zakupu pomniejszoną o kwotę zobowiązań, powstałych w przeszłości, a które ty jako nabywca będziesz musiał spłacić.

Czytaj dalej →

Bilans  . 1

Czy Twój bilans musi być badany przez biegłych rewidentów?

Bilans i pozostałe elementy sprawozdań finansowych (rachunek wyników) jako bardzo sformalizowane formy sprawozdawczości w przypadku wielu firm  podlegają obowiązkowemu  badaniu i ocenie  przez niezależnych specjalistów tzw. biegłych rewidentów. Przepisy prawne, a konkretnie ustawa o rachunkowości, dokładnie precyzują  w przypadku jakich firm i jakiego rodzaju działalności  wymagane jest opiniowanie sprawozdań przez biegłych. Obowiązek ten obligatoryjnie spoczywa na  bankach i ubezpieczycielach, firmach których działalność reguluje ustawa o obrocie papierami wartościowymi, funduszach powierczniczych i inwestycyjnych, spółkach akcyjnych oraz wszystkich dużych przedsiębiorstwach (kryterium wielkości są ściśle określone progi przychodów i zatrudnienia .

I jakkolwiek badanie sprawozdania w przypadku twojej firmy nie musi okazać się obowiązkowe, o tyle  pisemna opinia i raport biegłego potwierdzające prawidłowość i rzetelność sprawozdania, wpłyną zdecydowanie pozytywnie na obraz twojej firmy. Pozytywna opinia niezależnego biegłego jest gwarantem prawidłowości – czyli tego, że dane liczbowe zawarte w sprawozdaniach wynikają z prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i rzetelności  – czyli świadectwa na to, że sprawozdania przedstawiają sytuację majątkową i finansową twojej firmy zdgodnie z prawdą.

Czytaj dalej →

Bilans  . 0

Kryterium czasowe w majątku firmy

Majątek firmy to środki o ściśle określonej wartości łatwej do obliczenia  według ceny zakupu lub kosztu wytworzenia. Jako właściciel w pełni je kontrolujesz. Ich pochodzenie jest efektem ściśle określonych zdarzeń z przeszłości (zakup lub własna produkcja), ale  mają też wpływ na przyszłość, bo służą do wypracowania konkretnych korzyści ekonomicznych  (np. wytworzenia produktów lub usług przeznaczonych do sprzedaży). To podstawowe przesłanki, których spełnienie pozwala na zaklasyfikowanie składników majątku do aktywów.

Patrząc na zasadę grupowania aktywów, zgodnie ze stopniem ich płynności, możesz bez problemu wydzielić dwie ich podgrupy: majątek, którym dysponujesz przez dłuższy okres czasu (zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą jest to okres co najmniej 12 miesięcy) czyli tzw. majątek trwały i majątek który z racji spełnianej roli podlega częstszym zmianom , to tzw. majątek obrotowy.

Czytaj dalej →

Bilans  . 0

Klasyfikacja pasywów

Pasywa  to nic innego jak źródła pochodzenia rzeczywistych, będących w twoim posiadaniu, środków. Jak już wspominałam układa się je w bilansie w określonym porządku, wskazującym na ich wymagalność w czasie.

Pasywa  określa się też mianem kapitałów. Kapitał wnosisz do  firmy na początku jej tworzenia, możesz też, jeśli uznasz to za konieczne dofinansować działalność podnosząc wartość swojego zaangażowania, będzie to tzw. kapitał założycielski i jest typowym kapitałem  powierzonym, bowiem powierzasz go firmie i pozostawiasz do jej dyspozycji na czas nieokreślony.

Wypracowany przez przedsiębiorstwo wynik finansowy również znajdzie ujmuje się w bilansie: po stronie aktywów  pojawi się  postaci zwiększonych zasobów majątkowych, a  po stronie pasywów znajdzie odzwierciedlenie w grupie kapitałów własnych, w postaci zapisu informującego o jego wysokości. Skoro kapitały pochodzące z zaangażowania finansowego właściciela, lub większej liczby właścicieli firmy są kapitałem powierzonym  to adekwatnie do  nich fundusze wypracowane przez firmę stanowią kapitał samofinansowania.

Czytaj dalej →

Bilans  . 0

Główne kryteria porządkujące bilans

Główną zasadą, która na pewno ułatwi ci czytanie bilansu jest zasada, zgodnie z którą zarówno aktywa jak i pasywa przedstawiane są w bilansie w określonym porządku.  Wygląda to tak, że składniki majątkowe uszeregowane są przy zastosowaniu kryterium rosnącej płynności, co oznacza, że jako pierwsze znajdziesz w zestawieniu bilansowym składniki majątku, które najtrudniej upłynnić ewentualnie takie, których upłynnianie mija się z celem prowadzonej przez  ciebie działalności, za to w ostatnich pozycjach wykazane zostaną środki najbardziej płynne czyli środki pieniężne.  Dzięki takiemu układowi, jeden rzut oka na bilans wystarczy dla stwierdzenia jakimi środkami,  o jakim stopniu płynności, w danym momencie dysponujesz.

Czytaj dalej →

Bilans  . 0

Pasywa i aktywa częściami bilansu

Majątek firmy, jako coś czym możesz dowolnie dysponować, jednoznacznie wskazuje na swój aktywny udział w procesach gospodarczych i nazywany jest aktywami, natomiast część bilansu wskazująca na źródła pochodzenia majątku to pasywa. Można to sobie wytłumaczyć w ten sposób, że część pasywna (bierna) powołuje do życia część aktywną (czynną).

Z przedstawionego opisu wywnioskowałeś już zapewne, że bilans jest zestawieniem statycznym. Tak jest faktycznie, ponieważ dla  przedstawienia w pełni wiarygodnego obrazu przedsiębiorstwa bilans sporządzany jest  na konkretny moment w czasie. Gdyby poszczególne składowe  ujmować w wartości  z różnych okresów ,obraz ten uległby zniekształceniu. Warto oczywiście poznać stan firmy w różnych okresach, toteż dla prześledzenia zmian, jakim podlegają aktywa i pasywa,  w praktyce stosuje się  formę bilansu składającego się dwóch kolumn, z których jedna zawiera dane bieżące, a druga dane historyczne.

Czytaj dalej →

Bilans  . 0

Dlaczego bilans musi „wyjść na zero”?

Zapewne niejednokrotnie słyszałeś, lub też sam używasz sformułowań związanych z bilansem, mówiąc że  „coś powinno się zbilansować”, „dla zbilansowania czegoś innego potrzebne jest”  i podobnych wyrażeń. Jako właściciel firmy pewnie  nie raz zastanawiałeś się, przy takich okazjach, nad sensem słowa bilans i znaczeniem  samego bilansu w kontekście rachunkowości. Być może wydaje ci się, że  to tylko zbędne zestawienie bliżej nieokreślonych danych, wymyślone  na potrzeby księgowych i analityków, bo o ile w  bieżącej działalności jak najbardziej istotne wydaje się sporządzanie zestawień przychodowo – kosztowych, o tyle cel i funkcja  bilansu nie są już tak oczywiste.

Spróbujmy zatem wyjaśnić sobie czym jest bilans, czemu tak naprawdę ma służyć i dlaczego musi „wyjść na zero”.

Czytaj dalej →

Bilans  . 0

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!