Wskaźniki

Zwolnienie podmiotowe z VAT ciąg dalszy

1) według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2011r., w zaokrągleniu do 1.000 zł  (pierwszym roboczym dniem października był 3.10.2011r. kurs euro na ten dzień wynosił  4,4370 zł)

Podatek VAT, Wskaźniki  . 0

Ryczałt od przychodów z najmu i dzierżawy

Z opodatkowania ryczałtem korzystać mogą także podatnicy osiągający przychody z najmu poza działalnością gospodarczą. Stawka ryczałtu od przychodów z najmu i dzierżawy wynosi  8,5%.

Podstawa prawna: Art. 12 ust 1 pkt 3a ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 ze zm.).

Podatek dochodowy od osób fizycznych, Wskaźniki  . 0

Zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych

Zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych stanowi formę opodatkowania dostępną dla podatników, którzy uzyskali w poprzednim roku podatkowym przychody:

1)       z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 150 tys. euro;

2)       wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 tys. euro,

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2012 r.

Przedsiębiorcy (osoby fizyczne – także spółki cywilne i jawne osób fizycznych) mogą wybrać w 2012 r. opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,  jeżeli w 2011 r. uzyskali:

 • przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej:  150.000 euro (661.680 zł)
 • przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty: 150.000 euro (661.680 zł)
 • przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki, opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej lub za część roku w formie karty podatkowej i za część roku na zasadach ogólnych, a łączne przychody nie przekroczyły kwoty: 150.000 euro (661.680 zł)
 • przychody za 2011 r. uprawniające do opłacania ryczałtu kwartalnie 25.000 euro (110.280 zł)

W dniu 1 października 2011 r. kurs euro wynosił  4,4112 zł (Tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2011).

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 4-6, art. 21 ust 1b ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 ze zm.).

Podatek dochodowy od osób fizycznych, Wskaźniki  . 0

Prezent o małej wartości dla celów VAT

Jako  prezenty o małej wartości, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik     prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. których przekazania nie ujęto we wspomnianej ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia     towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone     w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Podstawa prawna:  Art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.),- art. 4, art. 9 ustawy z 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 75, poz. 473).

Podatek VAT, Wskaźniki  . 0

Wartości progów statystycznych dla INTRASTAT

W 2012 r. obowiązują takie same wartości progów statystycznych dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii Europejskiej, które obowiązywały w roku 2011:

Podstawa prawna: Art. 18 ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. nr 88, poz. 439 ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 ( Dz.U. nr 173, poz. 1030).

Podatek VAT, Wskaźniki  . 0

Zwolnienie podmiotowe z VAT w 2012 roku

Ze zwolnienia podmiotowego z VAT w 2012 r. mogą skorzystać przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym  150.000 zł. netto (bez podatku).

Do wartości sprzedaży nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku przekroczy kwotę 150.000 zł, wówczas zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę.

Zwolnienie podmiotowe przysługuje również podatnikom rozpoczynającym w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150.000 zł.

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od VAT lub z niego zrezygnował, może nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia.

Podstawa prawna: Art. 113 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

Podatek VAT, Wskaźniki  . 0

Delegacje zagraniczne

Delegacje zagraniczne – diety i limity na nocleg w hotelu

Przy podróżach do:

 • Gibraltaru – dieta i limit hotelowy jak w Wielkiej Brytanii,
 • Hongkongu – dieta wynosi 46 USD, a limit hotelowy 160 USD,
 • Tajwanu – dieta wynosi 45 USD, a limit hotelowy 100 USD.


Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm. )

Dietę oblicza się w następujący sposób:

 1. za każdą dobę podróży przysługuje dieta w pełnej wysokości;
 2. za niepełną dobę podróży:
 • do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety,
 • ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 1/2 diety,
 • ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Pracownikowi, który otrzymuje za granicą bezpłatne całodzienne wyżywienie lub gdy wyżywienie opłacone jest w cenie karty okrętowej (promowej), przysługuje 25% diety ustalonej zgodnie z ww. zasadami.
Pracownikowi, który otrzymuje za granicą częściowe wyżywienie, przysługuje odpowiednio na:

 1. śniadanie – 15% diety;
 2. obiad – 30% diety;
 3. kolację – 30% diety;
 4. inne wydatki – 25% diety.

Pracownikowi, który otrzymuje za granicą ekwiwalent pieniężny na wyżywienie, dieta nie przysługuje. Jeżeli ekwiwalent jest niższy od diety, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety.

Koszty podatkowe, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Wskaźniki  . 0

Delegacje krajowe

Osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju należą się diety na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.:

 • przejazdu do miejsca delegowania i z powrotem,
 • noclegów,
 • dojazdów środkami komunikacji miejscowej w formie ryczałtu.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. z 2002 r. nr 236, poz. 1990 z późn.zm.).

Koszty podatkowe, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Wskaźniki  . 0

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!