Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców

Już od 1 stycznia 2015 r. wejdzie w życie część regulacji ułatwiających prowadzenie działalności w Polsce. Właśnie podpisana przez Prezydenta RP ustawa z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (druk sejmowy 2606) przewiduje szereg uproszczeń dla polskich przedsiębiorców w kilku obszarach. Zmienione zostaną m.in. przepisy dotyczące procedur kontrolnych w portach morskich, przepisy prawa pracy oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych, podatków dochodowych, podatku VAT i akcyzy, prawa ochrony środowiska, o podpisie elektronicznym czy administrowaniu danymi osobowymi. Przyjrzyjmy się tym najważniejszym.

Przede wszystkim od nowego roku przedsiębiorcy za używanie przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych nie będą musieli ustalać wartości świadczenia nieodpłatnego. Wartość ta została bowiem określona ryczałtowo i wynosi na 1 miesiąc:

 • 250,00 zł – dla samochodu o pojemności silnika do 1600 cm3,
 • 400,00 zł – dla samochodu o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Jeżeli pracownik nie wykorzystuje w powyższy sposób samochodu służbowego przez cały miesiąc, to wartość świadczenia ustalisz za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 odpowiedniej kwoty zryczałtowanej. W przypadku natomiast, gdy świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika będzie różnica pomiędzy wartością wynikającą z zastosowania wartości zryczałtowanej i odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

W ustawach podatkowych wprowadzone zostały też przepisy regulujące datę powstania przychodu u podatnika w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej – datą tą będzie dzień pobrania wpłaty, pod warunkiem, że w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego (albo do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie przy zastosowaniu kasy rejestrującej – w przypadku podatników rozpoczynających takie ewidencjonowanie) – zawiadomisz właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu ustalania daty powstania przychodu. Zmiany możesz dokonać w kolejnym roku podatkowym (do 20 stycznia), jeśli natomiast nie zgłosisz rezygnacji, powyższy sposób ustalania daty powstania przychodu będzie nadal obowiązywał.

UWAGA!!! W spółkach nie będących osobami prawnymi obowiązek zawiadomienia dotyczy wszystkich wspólników.

Kolejną zmianą jest zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym:

 • wartości świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem (transportem zbiorowym) oraz
 • wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej osobie niezamożnej (uprawnionej i pobierającej świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny, przyznane w formie decyzji administracyjnej); osoba taka obowiązana jest złożyć świadczeniodawcy pisemne oświadczenie o uprawnieniu i pobieraniu świadczenia z pomocy społecznej lub zasiłku rodzinnego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o świadczeniach rodzinnych, podając imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz numer decyzji, na podstawie której osoba ta pobiera świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny.

Przewidziano także ułatwienia w zakresie obowiązków płatników składek do ZUS. Będąc płatnikiem składek nie będziesz miał obowiązku sprawdzania poprawności danych przekazywanych do ZUS. Zniesiony ma być także obowiązek przekazywania informacji z raportów miesięcznych dla osób odprowadzających wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne (obowiązek taki istnieć będzie tylko na żądanie ubezpieczonego – nie częściej niż raz na miesiąc – za miesiąc poprzedni, z wyłączeniem przypadków pobierania składek z emerytur i rent).

Ustawa wprowadza też przepisy mające na celu skrócenie kontroli granicznych w polskich portach morskich. Dotyczy to w szczególności przypadków kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, kontroli weterynaryjnej czy granicznej kontroli sanitarnej – kontrolujący muszą współpracować w tym zakresie ze służbami celnymi i przeprowadzić swoje czynności w sposób pozwalający na zachowanie określonych w przepisach o służbie celnej terminów. Od stycznia 2015 r. bowiem czas trwania w portach morskich kontroli towarów przywożonych z państw trzecich, w tym kontroli wykonywanej przez organy Służby Celnej – z wyłączeniem przypadku gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia badań laboratoryjnych lub poddania towaru kwarantannie lub – w przypadku żywych zwierząt – izolacji – nie powinien przekraczać 24 godzin (w uzasadnionych przypadkach – 48 godzin), liczonych od chwili przedstawienia towaru do kontroli, złożenia kompletnego wniosku o dokonanie kontroli do właściwych organów do zwolnienia towaru do procedury celnej.

Następnym ułatwieniem ma być też wprowadzenie wiążącej informacji akcyzowej (tzw. WIA), umożliwiającej uzyskanie wiążącej organy podatkowe informacji o klasyfikacji taryfowej oraz rodzaju wyrobu akcyzowego. WIA wydawana będzie na wniosek i może obejmować tylko jeden wyrób akcyzowy albo jeden samochód osobowy. Wnioskodawca będzie przy tym zobowiązany do uiszczenia opłaty z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, jeżeli rozpatrzenie wniosku o wydanie WIA takich badań lub analiz będzie wymagało. Organ podatkowy (dyrektor izby celnej) powinien wydać WIA bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie.

Jakie jeszcze zmiany przewiduje omawiana ustawa? Otóż:

 • w ustawie o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych dodano przepisy dotyczące ustalania krajowego charakteru oraz udziału składników zagranicznych dla produktów i usług eksportowanych w ramach kontraktu eksportowego;
 • w ustawie o statystyce publicznej nakłada się na mikroprzedsiębiorców obowiązek przekazywania informacji i danych statystycznych, jeżeli obowiązek ich przekazywania wynika z umów i zobowiązań międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej;
 • w ustawie o ochronie danych osobowych wprowadzono przepisy umożliwiające zlecenie przez Generalnego Inspektora tzw. sprawdzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji wpisanego do rejestru, we wskazanym zakresie i terminie, a także przepisy określające obowiązki administratora danych i administratora bezpieczeństwa informacji (w tym obowiązek zgłoszenia jego powołania) oraz przepisy precyzujące realizację obowiązku rejestracji zbiorów w systemie GIODO;
 • w ustawie Prawo ochrony środowiska określa się zasady przyznawania oraz limity poręczeń udzielanych przez Narodowy Fundusz lub fundusze wojewódzkie;
 • w ustawie o dostępie do informacji publicznej wprowadza się wprost zasadę, że treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu stanowi informację publiczną;
 • w ustawie o podpisie elektronicznym rozszerzono możliwość uzyskania potwierdzenia zapoznania się z informacją o warunkach użycia certyfikatu obok formy pisemnej, o formę uzyskania takiego potwierdzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej; drobne zmiany dotyczą też rejestracji kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne;
 • w ustawie o ochronie roślin przyznaje się dodatkowym podmiotom prawo wydawania tzw. paszportu roślin w oparciu o upoważnienie właściwego wojewódzkiego inspektora; określone są też zasady kontroli fitosanitarnej na granicy.

Podpisana ustawa przewiduje jeszcze zmiany w prawie pracy, ale te zaczną obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2015 r.

Zgodnie z nową ustawą wstępnym badaniom lekarskim nie będą podlegać nie tylko osoby przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą, ale również osoby zmieniające pracodawcę w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy. Nie dotyczy to jednak osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Zasada ta będzie miała natomiast zastosowanie w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Co istotne, zmienione przepisy stosuje się wyłącznie do orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy, wydanych po dniu wejścia w życie nowych przepisów. Czyli nie przedłuży się w ten sposób ważności orzeczeń lekarskich wydanych przed 1 kwietnia 2015 r.

Ustawa zmieniająca zawiera również upoważnienie do wydania nowego rozporządzenia w sprawie badań lekarskich – do czasu jego wydania należy stosować przepisy obecnie obowiązujące.

 

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
VAT od dostawy stali, usług cięcia oraz jej transportu

(więcej…)

Zamknij