Przepływy pieniężne

Kontroluj przepływy pieniężne

Działalność inwestycyjna  generuje  strumienie pieniężne, które mogą świadczyć o intensywnym rozwoju, restrukturyzacji  (ujemne przepływy z tego tytułu tj. większe wydatki na inwestycje niż wpływy ze sprzedaży środków trwałych), lub o problemach z płynnością, w wyniku których dochodzi do wyprzedaży środków trwałych. Poważnym sygnałem ostrzegawczym będzie w tym wypadku sytuacja, w której twoje przedsiębiorstwo wykazuje niedobór środków pieniężnych z działalności operacyjnej.

Przepływy inwestycyjne to wszystkie ponoszone przez ciebie wydatki związane z zakupami rzeczowych i niematerialnych środków trwałych; wydatki na długoterminowe inwestycje finansowe, takie jak udziały w innych firmach, akcje i obligacje oraz wszelkie długoterminowe pożyczki udzielone  osobom trzecim.

Czytaj dalej →

Przepływy pieniężne  . 0

Płynność finansowa firmy nie tylko na dziś

Prowadzisz własną firmę i doskonale wiesz, jak ważne dla sprawnego funkcjonowania twojego przedsiębiorstwa, jest zachowanie zdolności do terminowego regulowania zobowiązań wobec kontrahentów i wypłaty wynagrodzeń pracownikom a także zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na zakupy towarów handlowych i materiałów do produkcji. To, innymi słowy, konieczność zapewnienia firmie płynności finansowej.

Często, nie zdając sobie z tego sprawy, przeprowadzasz skróconą analizę tej płynności: oszacowując posiadane środki pod kątem zaspokojenia bieżących płatności.  Na tej podstawie jesteś w stanie od razu określić czy ilość posiadanych pieniędzy (bądź to w gotówce, bądź w należnościach , które niebawem spłyną od odbiorców) wystarczy na zaspokojenie potrzeb finansowych twojej firmy – w ten sposób,  oceniasz jej aktualną wypłacalność.

Czytaj dalej →

Przepływy pieniężne  . 0

Kontroluj wpływy i wydatki

Działalność operacyjna i część sprawozdania z przepływów środków pieniężnych z nią związana odzwierciedla wpływy i wydatki z tych operacji i zdarzeń gospodarczych, które kształtują wyniki finansowe twojej firmy. Do tego typu  zdarzeń należą oprócz wpływów ze sprzedaży wpływy z:

  • umów handlowych;
  • umów najmu i dzierżawy;
  • odsetek na rachunku bankowym.

Analogicznie kształtują się wydatki operacyjne i są to wydatki na:

Czytaj dalej →

Przepływy pieniężne  . 0

Złożoność oceny opłacalności firmy

W ubiegłym tygodniu pokazałam przykład oceny opłacalności firmy. W rzeczywistości nie jest to jednak takie proste. Złożoność działalności wymaga pewnej złożoności sprawozdania.  Dla jego przejrzystości, uściślenia i dla potrzeb analitycznych wypracowany został podział, który dostarcza informacji  odnośnie wszystkich sfer  działalności twojego przedsiębiorstwa.

Oprócz  podstawowej czyli  operacyjnej będą to: działalność inwestycyjna – związana ze zdarzeniami i pieniędzmi generowanymi w wyniku zmian w środkach trwałych,  oraz działalność finansowa ściśle związana z kapitałami twojej firmy.

Czytaj dalej →

Przepływy pieniężne  . 0

Ocena wypłacalności firmy

Najwłaściwszym instrumentem służącym do oceny wypłacalności firmy jest cash flow. O ile bilans przedstawia w statyczny sposób twoje zasoby majątkowe, a rachunek wyników informuje o  przychodach, kosztach i zyskach lub stratach,  opierając się na ewidencji  zdarzeń i nie uwzględnieniając związanych z nimi wpływów czy wydatków gotówkowych,  o tyle w rachunku przepływów pieniężnych zawarte są informacje o tym jakie strumienie pieniężne, czyli jakie wpływy i wydatki w postaci gotówkowej,  generuje twoja działalność.

Obrazowo wygląda to mniej więcej w ten sposób:  Czytaj dalej →

Przepływy pieniężne  . 1

Dane do rachunku przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych opiera się na tych samych danych, co rachunek wyników i bilans, tyle tylko, że w przypadku cash flow zostały one układa się je i przetwarza pod kątem wyników typowo kasowych .

Wygląda to tak, że zgromadzone w innych sprawozdaniach informacje przekształca się dla odzwierciedlenia rzeczywistych wpływów, wydatków i konkretnych wyników w postaci nadwyżki lub niedoboru środków pieniężnych. Środki te, to oczywiście nie tylko gotówka znajdująca się w kasie, ale też  pieniądze   na rachunkach bankowych (bieżących i lokat krótkoterminowych), oraz wszystkie ich ekwiwalenty w postaci bardzo płynnych, łatwych do spieniężenia bez utraty wartości papierów,  takich jak czeki, weksle o krótkim terminie wykupu (do 3 m-cy) i wszystkie inne krótkoterminowe inwestycje finansowe.

Czytaj dalej →

Przepływy pieniężne  . 0

Cash flow – dokładna informacja o stanie twojej kasy

Wszystkie te sprawozdania finansowe: bilanse, rachunki wyników, przepływy pieniężne – patrzysz na nie i  zastanawiasz się po co komu tyle szczegółowych zestawień, bazujących w gruncie rzeczy na ciągle tych samych danych. Rachunek zysków i strat? –  Wiadomo, każdy chce poznać opłacalność własnej działalności. Bilans? Może się przydać, pomaga zapanować nad majątkiem – jedno spojrzenie i wiesz jakie konkretnie zasoby masz dyspozycji i skąd się one wzięły, ale rachunek przepływów pieniężnych? Nie dostarcza przecież danych do wyznaczenia dochodowości, nie przydaje się w rozrachunkach  z urzędem skarbowym, nie  informuje o majątku.  Do czego więc służy?

Jak sama nazwa wskazuje rachunek ten jest informacją o kasie, dostarczy ci zatem danych o tym, jakimi środkami pieniężnymi dysponujesz i  w wyniku jakich działań zostały wygenerowane.

Czytaj dalej →

Przepływy pieniężne  . 0

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!