Terminy

Koniec podwójnych zaliczek za ostatni miesiąc roku

Od 2012 r. zaliczka za ostatni okres roku rozliczana będzie standardowo – w terminie do 20 dnia miesiąca następnego po danym miesiącu (lub odpowiednio – kwartale), czyli zaliczkę za grudzień 2012 roku zapłacimy do 20 stycznia 2013 roku. Zasada dotyczy zarówno podatników CIT jak i PIT.

W ten sposób przestanie być korzystne odsuwanie zobowiązań podatkowych na ostatni miesiąc (kwartał) roku.

Ponadto, podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku za rok podatkowy.

Podstawa prawna: Art. 44 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Art. 25 ust 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych, Terminy  . 0

Dzisiaj o terminach załatwiania spraw w postępowaniu podatkowym.

     Termin przeprowadzenia postępowania.

Od dłuższego czasu czekasz na decyzję w sprawie postępowania podatkowego? Zastanawiasz się ile to może trwać?

Wiedz, że w Ordynacji Podatkowej istnieją przepisy gwarantujące stronom  przeciwdziałanie opieszałości organów podatkowych. W każdej sprawie organ powinien  pracować wnikliwie i szybko oraz przy użyciu najszybszych środków do jej załatwienia.

Jeżeli sprawa nie wymaga zbierania dowodów powinna być załatwiona niezwłocznie (art.125 §1 i §2).

Co jednak to “niezwłocznie” oznacza?

Nie możesz się spodziewać, że takie sformułowanie zobowiązuje organ podatkowy do rozpatrzenia sprawy natychmiast po jej złożeniu. Organ podatkowy musi mieć czas na dokonanie niezbędnych czynności pozwalających na zorientowanie się w sprawie (art. 139 §4).

Musisz pamiętać, że przytoczony przepis odnosi się do wszystkich spraw, w których nie trzeba gromadzić materiału dowodowego. Tymczasem mogą one być bardzo zawiłe i wielowątkowe, a tym samym wymagające dłuższej analizy.

Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego również powinna zostać rozpatrzona bez zbędnej zwłoki.

W tym przypadku ordynacja podaje jednak pewne konkretne terminy.

O tych i innych terminach czytaj dalej

Czytaj dalej →

Terminy  . 0

Jakie są skutki wniesienia odwołania do niewłaściwego organu?

Wniesienie odwołania oraz wszelkich innych pism do niewłaściwego organu podatkowego przed upływem terminu ich złożenia uznaje się za złożone w terminie. Nie ma więc ryzyka, że z powodu naszej nieznajomości procedur utracimy możliwość odwołania się od decyzji. Niewłaściwy organ jest zobowiązany do przekazania otrzymanych dokumentów organowi właściwemu i poinformowania o tym fakcie wnoszącego podanie. 

masz pytanie zapytaj:

www.ordynacjapfron.pl/zapytaj

zachęcam do umieszczania swoich komentarzy
 

Terminy  . 0

Sposób liczenia terminu dla organu podatkowego

Przedstawione zasady liczenia terminów nie odnoszą się do organów podatkowych. Termin organu podatkowego, w czasie którego zobligowany jest on do dokonania określonych czynności, rozpoczyna swój bieg w momencie otrzymania przez ten organ pisma będącego podstawą do dokonania czynności. Na przykład wysyłając deklarację Vat-7 dnia 25 marca, za pośrednictwem poczty, zachowasz termin ustawowy. Nie oznacza to jednak, iż termin zwrotu nadwyżki podatku w niej wykazanej będzie liczony od tego dnia. Termin ten będzie liczony dopiero od faktycznego dostarczenia przesyłki do organu podatkowego, gdyż dopiero od tego momentu organ może dokonywać wymaganych od niego czynności.

Terminy  . 0

Szczególne przypadki uznania terminu za zachowany

Zastanawiasz się kiedy termin uznaje się zachowany? Czy liczy się popularna „data stempla pocztowego” czy data otrzymania dokumentów przez organ podatkowy?

Zasadniczo termin zostaje zachowany gdy dokumenty wpłyną do organu podatkowego w wyznaczonym czasie. Ordynacja zawiera jednak wykaz sytuacji, w których termin uważa się zachowany, mimo braku fizycznego złożenia dokumentu. Należą do nich (art. 12 §6):
1) wysłanie dokumentu w formie elektronicznej, za poświadczeniem przedłożenia, do organu podatkowego lub do jednostki informatycznej obsługi administracji podatkowej;
2) nadanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożone w polskim urzędzie konsularnym;
3) złożenie, przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego, wymaganych dokumentów w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku;
4) złożenie, przez osobę pozbawioną wolności, dokumentów w administracji zakładu karnego;
5) złożenie, przez osobę aresztowaną, dokumentów administracji aresztu śledczego.

Szczególnego wyjaśnienia wymaga tutaj punkt drugi.

Czytaj dalej →

Terminy  . 0

Sposób liczenia terminów w ordynacji podatkowej

Ordynacja podatkowa przewiduje kilka sposobów wyznaczania terminów, w zależności od jednostki czasu w jakiej zostały określone (latach, miesiącach, tygodniach czy dniach).

Jeżeli termin podany jest w latach to kończy się on wraz z upływem tego samego dnia roku, w którym termin rozpoczął swój bieg (art. 12 §4). Oczywiście ten sam dzień lecz inny rok. W sytuacji, gdy taki dzień w danym roku nie występuje przyjmuje się dzień, który bezpośrednio go poprzedza. Na przykład jeśli termin rozpocząłby się 29.02.2008 roku i miałby trwać 5 lat to zakończyłby się 28.02.2013 roku, gdyż rok 2013 nie jest rokiem przestępnym. Oczywiście trzeba jeszcze wziąć pod uwagę czy nie jest to sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy, gdyż w takim wypadku termin zostałby przesunięty.

Termin podawany w miesiącach kończy się wraz z

Czytaj dalej →

Terminy  . 0

Sposób liczenia terminów określonych w dniach na podstawie Ordynacji.

           Zgodnie z art. 12 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, przy obliczaniu terminu określonego w dniach nie uwzględniamy dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące rozpoczęcie biegu terminu, zaś upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.

          Jeżeli natomiast ostatni dzień terminu przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to termin upływa w następnym dniu po dniu lub dniach wolnych od pracy (art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej).

Przykład 1

10 danego miesiąca Jan Nowak otrzymał postanowienie Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie zaliczenia nadpłaty wpłat obowiązkowych na ten Fundusz.

Zgodnie z przepisami Ordynacji, podatnikowi przysługuje prawo złożenia zażalenia do organu wyższej instancji w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.  

Oznacza to, iż ostatnim dniem, w którym Nowak może złożyć zażalenie, jest 17 danego miesiąca. Jeżeli natomiast w 17 dniu danego miesiąca przypadnie sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy, to termin na złożenie zażalenia upłynie w następnym dniu po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

Przykład 2

 Deklaracje miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych DEK-I-a należy złożyć w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat.  

Jeśli w danym miesiącu, 20 dzień miesiąca przypadnie na sobotę, a w pierwszych dniach następnego tygodnia nie będzie przypadało żadne święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy, to termin złożenia deklaracji przedłuży się do 22 dnia danego miesiąca (a więc do poniedziałku).  

Jeśli natomiast w pierwszych dniach tygodnia wypadnie dzień ustawowo wolny od pracy, to termin złożenia deklaracji DEK-I-a przedłuży się do pierwszego dnia roboczego po tym dniu lub tych dniach wolnych od pracy. 

 

Terminy  . 0

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!