Zobowiązania podatkowe

Terminy zwrotu nadpłaty

Nadpłata polega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji:

  • ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego,
  • określającej wysokość zobowiązania podatkowego,
  • o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta,
  • o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej lub spadkobiercy (art. 77 § 1 pkt 1).

Czytaj dalej →

Przepisy podatkowe, Zobowiązania podatkowe  . 0

Odpowiedzialność nabywcy majątku podatnika

Przepisy dotyczące odpowiedzialności nabywcy majątku podatnika są bardzo kontrowersyjne, ale niestety często wykorzystywane przez organy podatkowe. Ich zadaniem jest zabezpieczenie należności podatkowych przed nieuczciwymi praktykami gospodarczymi, polegającymi na przenoszeniu majątku na osobę trzecią w zamian za nieujawnione oficjalnie korzyści.

Czytaj dalej →

Przepisy podatkowe, Zobowiązania podatkowe  . 0

Zwrot nadpłaty podatku

Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu  na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych (tych których termin płatności nie upłynął). W razie braku zaległości oraz zobowiązań podlegają zwrotowi, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, czyli tych które jeszcze nie powstały (art. 76 § 2). W takim przypadku należy wskazać na jakie przyszłe zobowiązania ma zostać zaliczona nadpłata.

Czytaj dalej →

Przepisy podatkowe, Zobowiązania podatkowe  . 0

Odpowiedzialność członka rodziny podatnika

Podstawą odpowiedzialności podatkowej członków rodziny podatnika są zachodzące między nimi związki o charakterze dochodowo-majątkowym. Zgodnie z przepisami członek rodziny odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą za zaległości podatkowe wynikające z tej działalności i powstałe w okresie, w którym stale współdziałał z podatnikiem w jej wykonywaniu, osiągając przez to korzyści (art. 111 § 1).

Inaczej mówiąc przepisy te dotyczą jedynie zaległości odnoszących się do działalności gospodarczej podatnika oraz tych członków rodziny, którzy stale współdziałali z podatnikiem w prowadzeniu tej działalności oraz osiągali z tego tytułu korzyści. Przy czym za członków rodziny można uznać jedynie zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki itd.), wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.), rodzeństwo, małżonków zstępnych (synowe, zięciowie) oraz dzieci adoptowane lub osoby pozostające w faktycznym pożyciu z podatnikiem (art. 111 § 3).

Ostatni przypadek jest jednak dość trudny do udowodnienia, gdyż nie jest w żaden sposób udokumentowany.

Czytaj dalej →

Przepisy podatkowe, Zobowiązania podatkowe  . 0

Decyzja o stwierdzeniu nadpłaty

Jak to zostało wcześniej wspomniane podatnicy mają prawo wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Generalnie jest to możliwe w trzech sytuacjach:

  • w przypadku kwestionowania zasadności bądź wysokości pobrania podatku przez płatnika,
  • w przypadku wykazania w złożonych deklaracjach nienależnych (całkowicie lub częściowo) zobowiązań podatkowych, które spłacili lub wykazali nadpłatę mniejszą od należnej,
  • w przypadku, gdy nie będąc obowiązani do składowania deklaracji (zeznań) dokonali nienależnej (całkowicie lub częściowo) wpłaty podatku.

Czytaj dalej →

Przepisy podatkowe, Zobowiązania podatkowe  . 0

Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich w przypadku rozwodu

Przepisy dotyczące rozwiedzionych małżonków rozpoczynają katalog szczegółowych uregulowań odpowiedzialności osób trzecich (również wobec zobowiązań podatkowych).

Według nich rozwiedziony małżonek podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z byłym małżonkiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej, jednakże tylko do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym (art. 110 § 1). Na tych samych zasadach ustala się odpowiedzialność w przypadku unieważnienia małżeństwa oraz separacji (art. 110 § 3). Inaczej jest jednak w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim – ich  odpowiedzialność podatkową kształtuje artykuł 29 ordynacji.

Czytaj dalej →

Przepisy podatkowe, Zobowiązania podatkowe  . 0

Stwierdzenie wystąpienia nadpłaty przez organ podatkowy

Oprócz decyzji w sprawie określania wysokości nadpłaty według artykułu 74a organ podatkowy może wydać decyzję stwierdzającą nadpłatę. Wydaje się ją na wniosek podatnika, który kwestionuje zasadność pobrania lub wysokość pobranego podatku przez płatnika (art. 75 §1). Wniosek taki mogą złożyć również podatnicy, których zobowiązanie podatkowe powstaje w z mocy prawa, jeżeli:

Czytaj dalej →

Przepisy podatkowe, Zobowiązania podatkowe  . 0

Przedawnienie i umorzenie odpowiedzialności osób trzecich

Obarczenie odpowiedzialnością osób trzecich może ulec przedawnieniu bądź umorzeniu. Przedawnienie wydania decyzji o odpowiedzialności następuje jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym powstała dana zaległość podatkowa upłynęło 5 lat (art. 118 § 1). Przedawnienie zobowiązania wynikające z wydanej decyzji następuje zaś po upływie 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została doręczona decyzja o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej (art. 118 § 2).

Czytaj dalej →

Przepisy podatkowe, Zobowiązania podatkowe  . 0

Powstanie nadpłaty w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Jednym z zadań Trybunału Konstytucyjnego jest orzekanie o zgodności ustaw z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi. Dotyczy to również ustaw podatkowych. Orzeczenie Trybunału o niezgodności którejś z ustaw z powyższymi dokumentami powoduje utratę mocy prawnej obowiązującej ustawy lub jej części. Może to spowodować, że wygaśnie wcześniej ciążące na podatniku zobowiązanie podatkowe. Jeżeli podatnik dokonał już zapłaty takiego podatku nabywa w danym momencie prawo do jego zwrotu.

Tryb określenia takiej nadpłaty (w przypadku braku w sprawie decyzji organu podatkowego) jest następujący:

Czytaj dalej →

Przepisy podatkowe, Zobowiązania podatkowe  . 0

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!