Oceń swoją wydajność gospodarowania środkami pieniężnymi

Do analizy wydajność gospodarowania środkami pieniężnymi przydatne będą dwa wskaźniki.

Pierwszym będzie wskaźnik wydajności gotówkowej (informujący o tym jaką wartość pieniędzy generuje każda jednostka pieniężna będąca w obrocie) w skrócie WYG. Oblicza się go dzieląc wartość przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej przez: (masz kilka możliwości) przychody ze sprzedaży, zysk z działalności operacyjnej, średnią wartość majątku obrotowego lub średnią wartość majątku ogółem.

Ze wskaźnika tego uzyskasz konkretną wymierną informację o ilości dodatkowych pieniędzy wygenerowanych w wyniku działalności operacyjnej. Jeśli analizy takie będziesz wykonywał regularnie raz na jakiś czas, uzyskasz obraz rozwoju firmy  na przestrzeni czasu, co pozwoli ci na sprawdzenie stopnia tego rozwoju  i stwierdzenie czy następuje on w pożądanym przez ciebie kierunku.

Jeśli dodatkowo dysponujesz danymi innych przedsiębiorstw z branży (można pokusić się na przykład o sprawdzenie wydajności spółek giełdowych, których sprawozdania finansowe są ogólnodostępne) będziesz mógł dokonać analizy porównawczej wyników osiąganych przez twoje przedsiębiorstwo z wynikami innych, konkurencyjnych firm.

W bardzo podobny, prosty sposób możesz też ocenić na ile samowystarczalna  pod względem finansowym jest twoja firma. Wskaźnik, który do tego posłuży to wskaźnik wystarczalności gotówkowej (WSG) i jesto to po prostu stosunek przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej do sumy zobowiązań lub innych płatności.

Możesz wziąć pod uwagę zobowiązania bieżące, długoterminowe lub tylko krótkoterminowe, uwzględnić lub nie zobowiązania z tytułu dywidend należnych tobie i innym właścicielom firmy a także wydatki na inwestycje. Wskaźnik ten zobrazuje zdolność twojego przedsiębiorstwa do regulowania analizowanych wydatków. Oczywiście im wyższa wartość wskaźnika tym wyższa zdolność finansowa firmy. Optymalna jest wartość równa jeden lub większa, wskaźnik na niższym poziomie wskazuje jednoznacznie konieczność poszukania dodatkowych  źródła finansowania.

Płynność finansowa to zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania zobowiązań i jej zachowanie ma ogromne znaczenie dla kondycji firmy i sprawności jej działania. Dzięki wskaźnikom do analizy płynności możesz uzyskać zarówno podstawowe jak i ogólne dane odnośnie wypłacalności firmy, ale też jeśli pokusisz się o głębszą analizę, zwłaszcza dynamiczną, uzyskasz pełny obraz mechanizmów działających w firmie i będziesz w stanie szybko reagować w sytuacjach wymagających korekty sposobu gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi. Ułatwisz też sobie ocenę stopnia w jakim twoja firma jest zdolna do samofinansowania  a w jakim  potrzebne będzie wsparcie kapitału zewnętrznego oraz to czy wypracowywane w toku działalności środki pozwolą na udźwignięcie związanych z tym finansowaniem obciążeń.

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej i finansowej

Oprócz przepływów operacyjnych w przedsiębiorstwie pojawiają się przychody i koszty, co za tym idzie również przepływy pieniężne, na dodatkowych polach....

Zamknij