Oceń kondycję swojej firmy i sprawność zarządzania jej majątkiem

Przyjrzyjmy się ocenie kondycji firmy przez pryzmat płynności finansowej. Najbardziej uproszczoną oceną będzie oczywiście  analiza opierająca się na porównaniu stanu zasobów pieniężnych i środków, które można łatwo spieniężyć (papierów wartościowych, należności od odbiorców i zapasów magazynowych w postaci towarów handlowych, materiałów do produkcji lub gotowych już produktów) ze stanem zobowiązań wobec dostawców, pracowników czy instytucji finansujących działalność twojej firmy (banków).

Podstawowy wskaźnik płynności wyznaczany jest stosunkiem wymienionych wyżej środków obrotowych będących w posiadaniu twojej firmy,  do zobowiązań, których termin płatności przypada w rozpatrywanym okresie czasu. Stosunek ten oblicza się dzieląc wartość środków obrotowych przez wartość zobowiązań. Wynik dzielenia, to nic innego jak stosowany powszechnie w analizie finansowej, jeden z jej podstawowych wskaźników, tzw. wskaźnik ogólnej płynności  – oznaczany skrótem CR.

Jego interpretacja jest bardzo prosta: otrzymana liczba wskazuje mianowicie, w jakim stopniu twoja firma jest w stanie pokryć zobowiązania w sytuacji , w której stałyby się one natychmiast wymagalne. Już na tym etapie możesz stwierdzić, że wartość wskaźnika równa 1 zapewnia pełne pokrycie zobowiązań co oznacza, że środki obrotowe, którymi dysponujesz będą wystarczające na uregulowanie wszystkich płatności.

CR równe 1 oznacza więc, że firma nie powinna mieć żadnych problemów z wypłacalnością. Do pewnego momentu – im wyższy wskaźnik tym lepiej.

Oczywiście to bardzo uproszczona interpretacja.  Z doświadczenia wiesz przecież, że nie wszystkie zapasy można upłynnić w trybie natychmiastowym, nie ponosząc przy tym straty. Poza tym nie wszystkie należności, brane pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika, są należnościami, które w każdej chwili można zamienić w gotówkę,  część z nich może być przecież przeterminowana lub na dany moment zupełnie nieściągalna. W takich wypadkach obraz ogólnej płynności finansowej zostaje z lekka zafałszowany a moment, w którym nastąpiłoby całkowite zaspokojenie zobowiązań staje się trudny do przewidzenia w czasie.

W takiej sytuacji bardzo pomocnym okazuje się kolejne narzędzie, zawężające nieco rozpatrywane składniki majątku, do składników najbardziej płynnych. Jest to tzw. wskaźnik szybkiej płynności,  w skrócie QR. Jak sama nazwa wskazuje obrazuje on zdolność firmy do bardzo szybkiego reagowania. Oblicza się go również stosunkiem środków obrotowych do zobowiązań. Przy czym, o ile wartość zobowiązań do wyliczenia QR pozostaje właściwie na tym samym poziomie co przy wyliczaniu CR, o tyle wartość środków obrotowych możesz praktycznie dowolnie konfigurować: zawężać lub rozszerzać, w zależności od tego, które z zasobów  majątku obrotowego swojej firmy uznasz za najbardziej płynne i nadające się do jak najszybszego spieniężenia.

Przy obliczaniu QR możesz wziąć pod uwagę dowolne składniki majątkowe, przykładowo chociażby tylko środki pieniężne – w ten sposób dowiesz się jaką część zobowiązań jesteś w stanie uregulować w trybie natychmiastowym – bez konieczności spieniężania papierów wartościowych i nie czekając na spływ wszystkich należności.

Również w przypadku tego wskaźnika optymalny jest stosunek środków obrotowych do zobowiązań jak jeden do jednego lub wyższy. Chociaż nie zawsze wartość niższa niż jeden (dotyczy to obydwu omówionych wcześniej wskaźników) oznaczać będzie zachwianie płynności finansowej –  należałoby jeszcze rozpatrzyć i porównać  warunki płatności należności i zobowiązań. Wiadomo, że znaczne rozbieżności w terminach płatności także znacząco wpływają  na obraz płynności finansowej.

Patrząc na specyfikę działalności w kontekście omawianych wskaźników i ich przydatności w zarządzaniu i planowaniu należy dodać jeszcze, że w przypadku firm produkcyjnych, w których zamiana produktu na gotówkę trwa dłużej z uwagi na rozciągnięcie w czasie procesu produkcyjnego, wskaźniki te powinny być wyższe od firm handlowych, których działalność z założenia opiera się na szybkiej i sprawnej wymianie towarowej – a więc oznacza dużą płynność, osiąganą  poprzez stały obrót zapasami.

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Kontroluj przepływy pieniężne

Działalność inwestycyjna  generuje  strumienie pieniężne, które mogą świadczyć o intensywnym rozwoju, restrukturyzacji  (ujemne przepływy z tego tytułu tj. większe wydatki...

Zamknij