Stwierdzenie wystąpienia nadpłaty przez organ podatkowy

Oprócz decyzji w sprawie określania wysokości nadpłaty według artykułu 74a organ podatkowy może wydać decyzję stwierdzającą nadpłatę. Wydaje się ją na wniosek podatnika, który kwestionuje zasadność pobrania lub wysokość pobranego podatku przez płatnika (art. 75 §1). Wniosek taki mogą złożyć również podatnicy, których zobowiązanie podatkowe powstaje w z mocy prawa, jeżeli:

  • w zeznaniach (deklaracjach), o których mowa w art. 73 § 2, wykazali zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek albo wykazali nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej,
  • w deklaracjach innych niż wymienione w art. 73 § 2 pkt 2 i 3, z wyjątkiem deklaracji dotyczącej zaliczek na podatek dochodowy, wykazali zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek,
  • nie będąc obowiązanymi do składania zeznań (deklaracji), dokonali wpłaty podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej (art. 75 § 2 pkt 1).

Prawo złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty przysługuje również płatnikom lub inkasentom, jeżeli w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili podatek w wysokości większej od wysokości pobranego podatku albo w wysokości większej od należnej lub nie będąc obowiązanymi do składania deklaracji, wpłacili podatek w wysokości większej od należnej (art. 75 § 2 pkt 2).

Równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty wnioskodawca ma obowiązek złożyć korektę deklaracji lub zeznania (art. 75 §3). Jeżeli złożona korekta nie będzie budzić wątpliwości organ podatkowy zwraca nadpłatę bez wydania decyzji jej stwierdzającej (art. 75 § 4). Gdyby dokonana w ten sposób nadpłata okazała się nienależna, od kwoty nadpłaty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek za zwłokę i nie wszczyna postępowania o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe (art. 75 § 5).

Stwierdzenie nadpłaty w trybie określonym  w artykule 75 wyklucza możliwość określenia nadpłaty w trybie artykułu 74a ordynacji, gdyż w decyzji stwierdzającej nadpłatę organ podatkowy automatycznie określa jej wysokość.

Inaczej jednak będzie, gdy organ podatkowy stwierdzi istnienie nadpłaty w ramach czynności sprawdzających, a nie w ramach postępowania podatkowego. W takim przypadku organ może wezwać podatnika do udzielenia wyjaśnień i skorygowania deklaracji (art. 274a § 2), a następnie może zaproponować złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Jeżeli podatnik odmówi złożenia wniosku organ powinien wszcząć postępowanie z urzędu i wydać decyzję określającą  poprawną wysokość zobowiązania (art. 21 § 3) wraz z określeniem wysokości nadpłaty (art. 74a).

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Przedawnienie i umorzenie odpowiedzialności osób trzecich

Obarczenie odpowiedzialnością osób trzecich może ulec przedawnieniu bądź umorzeniu. Przedawnienie wydania decyzji o odpowiedzialności następuje jeśli od końca roku kalendarzowego,...

Zamknij