Terminy zwrotu nadpłaty

Nadpłata polega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji:

  • ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego,
  • określającej wysokość zobowiązania podatkowego,
  • o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta,
  • o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej lub spadkobiercy (art. 77 § 1 pkt 1).

Termin ten rozpoczyna swój bieg wówczas, gdy postępowanie w sprawie kończy się definitywnie. Jeżeli organ po uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji nie umorzy postępowania to dla terminu decydujące znaczenie ma wydanie nowej decyzji. Jeżeli nowa decyzja zostanie wydana w tej samej sprawie w terminie 3 miesięcy od dnia uchylenia lub stwierdzenia nieważności nadpłata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od wydania nowej decyzji (art. 77 § 3). W przypadku nie wydania nowej decyzji w terminie 3 miesięcy nadpłata, stanowiąca kwotę wpłaconą na podstawie decyzji uchylonej lub decyzji, której nieważność stwierdzono podlega zwrotowi bez zbędnej zwłoki (art. 77 § 4).

W przypadku decyzji określającej wysokość nadpłaty lub stwierdzającej nadpłatę termin jej zwrotu wynosi 30 dni od dnia wydania tych decyzji (art. 77 § 1 pkt 2).

Termin zwrotu nadpłaty w przypadku uchylenia decyzji organu pierwszej instancji lub stwierdzenia nieważność decyzji przez sąd administracyjny wynosi 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia (ze stwierdzeniem jej prawdziwości) organowi podatkowemu (art. 77 § 1 pkt 3). Jeżeli postępowanie podatkowe zostało już umorzone to organ ma obowiązek zachować niniejszy termin. Jeśli zaś postępowanie jest prowadzone nadal to termin może się wydłużyć.

Zwrot nadpłaty powstałej w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej zwrot (art. 77 § 1 pkt 4).

W przypadku deklaracji na podatki dochodowe lub deklaracji na podatek akcyzowy i wpłat z zysku termin zwrotu nadpłaty wynosi 3 miesiące od dnia złożenia zeznania lub deklaracji (art. 77 § 1 pkt 5). Nie ma tutaj znaczenia czy deklaracje zostały złożone w przepisowym terminie czy też nie.

W przypadku skorygowania deklaracji podatnika z urzędu przez organ podatkowy termin wypłacenia wskazanej w korekcie nadpłaty wynosi 3 miesiące od dnia upływu terminu wniesienia sprzeciwu przez podatnika. Jeżeli zaś organ wezwie podatnika do skorygowania deklaracji termin zwrotu wykazanej w  niej nadpłaty wynosi 3 miesiące od dnia złożenia korekty.

Inaczej jest gdy podatnik złoży korektę oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty bez wezwania ze strony organu podatkowego. Jeżeli organ nie ma zastrzeżeń do dokonanej korekty deklaracji, termin zwrotu nadpłaty wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowaną deklaracją, lecz nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania rocznego dla podatników podatku dochodowego, deklaracji podatku akcyzowego lub deklaracji o wpłatach z zysku za rok obrotowy (art. 77 § 1 pkt 6).

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Odpowiedzialność nabywcy majątku podatnika

Przepisy dotyczące odpowiedzialności nabywcy majątku podatnika są bardzo kontrowersyjne, ale niestety często wykorzystywane przez organy podatkowe. Ich zadaniem jest zabezpieczenie...

Zamknij