Aktywa trwałe

Aktywa trwałe to maszyny i urządzenia. Ale nie tylko. To także wszystkie środki, które ulegają stopniowemu zużyciu.

Oprócz maszyn i urządzeń czyli składników stricte materialnych pewną trwałością odznaczają się też inne, mniej namacalne składniki aktywów takie jak prawa, którymi dysponujesz (licencje na programy komputerowe, posiadane patenty, prawa autorskie itp.) znajdą odzwierciedlenie  w bilansie w jednej z pozycji  majątku trwałego.

Kolejnym niematerialnym  składnikiem majątkowym będzie wartość  firmy, jeśli  wszedłeś w jej posiadanie w drodze zakupu . Przy czym powinieneś wiedzieć, że wartość tą stanowi nadwyżka kwoty wydatkowanej na zakup, nad rzeczywistą wartością składników majątkowych przejętych w wyniku zakupu pomniejszoną o kwotę zobowiązań, powstałych w przeszłości, a które ty jako nabywca będziesz musiał spłacić.

W bilansie wykazuje się tę wartość jedynie wtedy, gdy jest dodatnia i świadczy ona głównie o renomie przedsiębiorstwa. Wiadomo, że im  silniejsza jest pozycja firmy na rynku tym zwiększa się  jej wartość dla potencjalnych nabywców.

Drugą grupą wyodrębnianą w ramach majątku trwałego są jego składniki rzeczowe, czyli wspomniane już wyżej maszyny, urządzenia, środki transportu, inwentarz żywy itp. Przy okazji jeszcze raz należy podkreślić jak ważne jest byś uświadomił sobie nadrzędną zasadę kwalifikacji środków trwałych i obrotowych:, mimo iż głównym kryterium jest czas używania (środek trwały powyżej 12 m-cy) to, jeśli składniki majątku nabywasz w celu odsprzedaży nie możesz ich zaliczyć do majątku trwałego firmy.

Wymienione wyżej aktywa to nie jedyne składniki majątku trwałego twojej firmy. Majątek ten, to również środki trwałe w budowie, poniesione nakłady inwestycyjne w końcu też należności o terminie spłaty dłuższym niż 12 m-cy .

 .

Trackbacki/Pingbacki

  1. Finanse Twojej Firmy » Aktywa o wyższej płynności - Elżbieta Kamińska (Doradca Podatkowy 01631) - 5 listopada 2008

    […] o dużej płynności stanowią drugą po aktywach trwałych grupę […]

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Czy Twój bilans musi być badany przez biegłych rewidentów?

Bilans i pozostałe elementy sprawozdań finansowych (rachunek wyników) jako bardzo sformalizowane formy sprawozdawczości w przypadku wielu firm  podlegają obowiązkowemu  badaniu...

Zamknij