Czy musimy wysyłać potwierdzenia sald do wszystkich odbiorców i dostawców na koniec roku?

Przystępując do zamknięcia roku obrotowego jedną z pierwszych czynności jaką wykonujemy jest inwentaryzacja poszczególnych składników aktywów i pasywów. Jednym ze składników aktywów są należności a pasywów zobowiązania.

W jaki sposób możemy sprawdzić czy nasze należności i zobowiązania są prawdziwe?

Ustawa o rachunkowości nakazuje nam w IV kwartale najpóźniej do 15 stycznia roku następnego zinwentaryzować nasze należności w drodze uzyskania potwierdzenia salda.

Czytając wprost przepisy (art. 26 ust. 1 pkt 2 i 3 UoR) możemy stwierdzić, że inwentaryzuje się tylko należności. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy zwolnieni z obowiązku uzgodnienia i potwierdzenia salda z tytułu zobowiązań.

Jeżeli nie otrzymamy pisma w sprawie potwierdzenia salda od swojego kontrahenta powinniśmy sami wystąpić z inicjatywą potwierdzenia swoich zobowiązań.

A dlaczego mam występować o potwierdzenia sald swoich zobowiązań skoro mój wierzyciel tego nie zrobił?

Ustawa o rachunkowości obliguje nas do sporządzenia (między innymi) na koniec roku obrotowego sprawozdania finansowego. W skład sprawozdania finansowego wchodzi między innymi bilans. Bilans to nic innego jak fotografia naszej firmy na dany dzień np. 31.12.2010 roku. W bilansie pokazujemy wszystkie składniki aktywów (tego co posiadamy) i pasywów (źródeł finansowania naszego majątku).

Ustawa opisuje zasady którymi mamy się kierować aby nasze sprawozdanie finansowe było rzetelne i jasne (art. 4a). Oznacza to zgodne z rzeczywistością (niewadliwe) i  bez woalowania i niedomówień.

Podpisując się pod sprawozdaniem finansowym (jego składnikami) potwierdzamy przejęcie odpowiedzialności  za  RZETELNOŚĆ i jasność przedkładanych informacji liczbowych i słownych .

Sprawozdanie finansowe podpisują właściciele firmy, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osoba która przejęła prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Odpowiedzialność karna

Art. 77 pkt 2 mówi;

Kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do:

2) niesporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych

– podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

Reasumując;

Jeżeli nie zweryfikujemy wielkości poszczególnych składników aktywów i pasywów nie mamy pewności co do rzetelności przedstawionych danych w sprawozdaniu finansowym. Moim zdaniem absolutnie wskazane jest uzyskanie potwierdzenia sald od wszystkich kontrahentów. Również tych z którymi mamy saldo zerowe jeżeli obroty z tym kontrahentem w danym roku były znaczne.

Stan prawny 2011-01-01

Elżbieta Kamińska Doradca Podatkowy 01631

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE OBOWIĄZEK REJESTRACJI I SKŁADANIA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz....

Zamknij