Sprawozdanie finansowe dużych jednostek

Kontynuuję odpowiedź na pytanie z poprzedniego wpisu. Na razie odnośnie dużych jednostek.

W skład sprawozdanie finansowego wchodzą:

 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 2. bilans,
 3. rachunek zysków i strat
 4. dodatkowe informacje i objaśnienia
 5. zestawienie zmian w kapitale własnym,
 6. rachunek przepływów pieniężnych.

Art. 64 UoR badaniu podlegają:

W każdym przypadku:

 • banki i zakłady ubezpieczeń,
 • jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,
 • jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji

Pozostałe jednostki, które spełnią dwa z trzech warunków określonych w UoR w poprzedzającym roku obrotowym;

 1. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego wynosi; równowartość w walucie polskiej 2 500 000 euro, ( kurs 4,1742 ogłoszony 31.12.2008) = 10 435 500 zł
 2. przychód netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy w 2008 roku wyniósł 5 000 000 euro = 20 871 000 zł.
  Uwzględnia się przychody;

  • Sprzedaż towarów (bez materiałów)
  • Sprzedaż produktów (wyroby, roboty i usługi)
  • Przychody nie podlegają korekcie +, – zmiany stanu produktów
  • Operacje finansowe

  Nie uwzględnia się:

  • Sprzedaż towarów (bez materiałów)
  • Sprzedaż produktów (wyroby, roboty i usługi)

3. średnioroczne zatrudnienie przeliczone na osoby pełnozatrudnione = 50 osób. Można się skorzystać z przepisów o rehabilitacji osób niepełnosprawnych, o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych lub zasadach statystyki zatrudnienia wydanych przez GUS.

Następnym razem napiszę o średnich i małych jednostkach.

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Które firmy są zobligowane do prowadzenia pełnej sprawozdawczości finansowej, a które do uproszczonej

Jedna z czytelniczek napisała: W związku z udzielanym wsparciem (dofinansowaniem) uczestnikom naszych szkoleń, jesteśmy zobligowani do gromadzenia dokumentacji obejmującej dokumenty...

Zamknij