O premiach pieniężnych ciąg dalszy…

Ostatnio dowiedziałeś się jak kwalifikuje się udzielane nabywcom premie pieniężne i jak postępować w przypadku premii jakościowych. Dziś przedstawię ci obowiązujące, wreszcie jednolite, rozwiązanie opodatkowania VAT premii lojalnościowych.Przy premiach lojalnościowych postępujesz dokładnie tak samo jak w przypadku, gdybyś udzielił swojemu kontrahentowi rabatu. Tak bowiem uznał Najwyższy Sąd Administracyjny, przychylając się do argumentacji Ministerstwa Finansów. Wcześniej brak było jednolitego stanowiska i przedsiębiorcy bardzo różnie rozwiązywali tą kwestię. Nie czas jednak na rozpatrywanie przeszłości. Przyglądnijmy się jak być powinno… Dzięki wyrokowi NSA[1] i interpretacji ogólnej MF[2] nie ma już wątpliwości, jak należy – na gruncie podatku VAT –rozliczać premie lojalnościowe. NSA przyjął, że premia pieniężna ma podobne znaczenie gospodarcze jak rabat i finalnie skutkuje obniżeniem globalnej wartości zawartych transakcji (i równocześnie proporcjonalnym obniżeniem wartości poszczególnych transakcji objętych premią) poprzez dokonanie jakby zwrotu dotychczas uiszczonego wynagrodzenia. Zatem udzielając tego typu premii lojalnościowej przyjmujesz – z punktu widzenia podatku VAT – że kontrahent otrzymał rabat albo upust, zatem do podstawy opodatkowania bierzesz pod uwagę cenę po jego zastosowaniu. Czyli „wracasz” niejako do ceny nabycia z transakcji pierwotnych (powodujących przyznanie premii). W przypadkach tych nie masz bowiem możliwości wskazania jakiejś odrębnej usługi czy dostawy towaru, co mogłoby być podstawą wykazania ich do opodatkowania (bo opodatkowaniu podlegają czynności stanowiące dostawę towaru lub świadczenie usług). Udzielenie premii lojalnościowej jest tu ściśle powiązane z konkretnymi – już dokonanymi przez ciebie w ustalonym okresie rozliczeniowym – dostawami i nie możesz ich traktować w oderwaniu od nich. Wpływa to bowiem na wysokość uzyskanego z ich tytułu wynagrodzenia. A zatem udzielenie premii na ww. warunkach (premiowanie np. osiągnięcia określonego poziomu sprzedaży lub terminowego regulowania należności) skutkować powinno u ciebie obniżeniem podstawy opodatkowania i podatku należnego. Czyli co musisz zrobić? Przede wszystkim przyznanie premii musisz udokumentować. W przypadku premii lojalnościowej takim dokumentem będą wyłącznie wystawione przez ciebie (dostawcę) faktury korygujące.

UWAGA!!! Na gruncie obowiązującego obecnie stanowiska nieprawidłowe będzie w takich przypadkach wystawienie faktury przez nabywcę jak przy premiach za dodatkowe usługi czy wystawienie noty uznaniowej/obciążeniowej pozostawiającej przyznanie premii pieniężnej poza podatkiem VAT!

Faktury korygujące wystawiasz do wszystkich faktur stanowiących podstawę udzielenia premii (rabatu). Masz przy tym możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej, pod warunkiem, że rabatów udzielono po wystawieniu faktury, w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług, które dokonane zostały dla jednego odbiorcy w danym okresie. Taką fakturę wystawiasz przy tym za dowolne (umówione z kontrahentem) okresy, bez obowiązku wyszczególniania wszystkich korygowanych pozycji z faktur pierwotnych, lecz tylko wskazując łączną kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego. Oczywiście robisz to odrębnie dla poszczególnych stawek podatku VAT. Tak wystawione faktury uwzględniasz następnie w bieżącym rozliczeniu podatku VAT. Pamiętaj jednak, że musisz posiadać potwierdzenie otrzymania korekty przez nabywcę. Taki jest bowiem wymóg przy korektach „in minus” dla możliwości obniżenia podstawy opodatkowania. Potwierdzenie powinieneś otrzymać przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy. Jeśli otrzymasz je później – uwzględniasz faktury korygujące w rozliczeniu z okres, w którym potwierdzenie uzyskałeś. Jeśli nie udałoby ci się uzyskać takiego potwierdzenia w rozsądnym terminie albo wiązałoby się to z nadmiernymi trudnościami, to zgodnie ze stanowiskiem ETS[3], możesz w inny sposób wykazać, że zachowałeś należytą staranność, by upewnić się, iż nabywca otrzymał fakturę korygującą i się z nią zapoznał lub w inny sposób wykazać realizację transakcji na warunkach określonych w takiej fakturze.

Pamiętaj też, że przyznanie premii odnosi skutek również w podatku dochodowym – także tutaj konieczne jest dokonanie korekty rozliczenia (ty korygujesz przychody, a twój kontrahent koszty uzyskania przychodu lub wartość zapasów). Tym razem jednak korekta powinna dotyczyć rozliczenia za okres, w którym uzyskałeś przychód z faktury pierwotnej. A zatem „cofasz się” do rozliczenia ujmującego ten przychód składając korektę do niego, a nie uwzględniasz – jak przy podatku VAT – korekty w rozliczeniu bieżącym. Nie powstaje bowiem nowy przychód (i nowy moment obowiązku podatkowego), lecz korygowana jest wartość już uzyskanego przychodu.[4]


[1] Uchwała NSA (7 sędziów) z 25 czerwca 2012 r., sygn. akt I FPS 2/12

[2] Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 27 listopada 2012 r., nr PT3/033/10/423/AEW/12/PT-618

[3] Wyrok ETS z 26 stycznia 2012 r. w sprawie C-588/10

[4] Por. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w  z 15 czerwca 2012 r., nr IBPBI/2/423-280/12/MS,  wyrok NSA z 2 sierpnia 2012 r., sygn. akt II FSK 180/11

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Premiujesz kontrahentów? Pamiętaj, że nie jest to obojętne dla podatku VAT!

Jeśli przy transakcjach ze swoimi kontrahentami stosujesz jako zachętę premie pieniężne to zobowiązany jesteś do uwzględnienia tychże premii przy rozliczeniu...

Zamknij