Zatwierdzanie i udostępnianie sprawozdanie finansowego

W uzupełnieniu informacji odnośnie sprawozdań finansowych podaję zasady zatwierdzania, udostępniania i odpowiedzialności.

Właściciele podejmują uchwały:

 1. zatwierdzające sprawozdanie finansowe – nie później niż 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego
 2. o sposobie podziału zysku lub pokrycia straty – osoby fizyczne składają zeznanie roczne do 30.04.201X

Udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego

Terminy Krajowy rejestr Sądowy (1) 6 i pół miesiąca po dniu bilansowym Urząd Skarbowy (2) 10 dni po zatwierdzeniu Monitor Polski B  15 dni po zatwierdzeniu

Art. 70 ust 2

1. Wprowadzenie x x x
2. Bilans x x x
3. Rachunek zysków i strat x x x
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia x x
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym x x x
6. Rachunek przepływów pieniężnych x x x
7. Sprawozdanie z działalności x
8. Opinia biegłego rewidenta (bez raportu) (4) x x
oraz raport
x
9. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania x x x
10. Uchwala o podziale zysku (pokryciu straty) x x
(1) Także niezatwierdzone, jeżeli minęło 6 miesięcy od dnia bilansowego
(2) W przypadku osób prawnych – tylko zatwierdzone sprawozdanie finansowe, w przypadku osób fizycznych tylko 1-6 składają do 30.04.20XX wskazany właściciel
(3) Jeżeli istnieje obowiązek sporządzenia
(4) Tylko większe jednostki podlegające obowiązkowemu badaniu

.

Odpowiedzialność

 1. kierownik jednostki – członkowie zarządu (art. 4a) za ;
  • niepoddanie badaniu,
  • niezłożenie do ogłoszenia,
  • niezłożenie do właściwego rejestru sądowego (KRS) – kara grzywny lub ograniczenie wolności.
 2. osoba która przyjęła prowadzenie ksiąg rachunkowych jak i kierownik (art. 77) za;
  • niesporządzenie sprawozdania,
  • sporządzenie niezgodnie z ustawą
  • zawarcie w sprawozdaniu nierzetelnych danych,
 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Podpisywanie sprawozdania finansowego

Oto kto i gdzie powinien podpisywać dokumenty sprawozdania finansowego. Podpisy potwierdzają: rzetelność, jasność zgodność z zasadami polityki rachunkowości określonymi w...

Zamknij