Sprzedaż Na Allegro

Prowadzę działalność gospodarczą od niedawna polegającą na sprzedaży odzieży na allegro (jestem na ryczałcie 3%) i w związku z tym mam kilka pytań:

Czy muszę prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów czy wystarczy sama ewidencja przychodów?

Do obowiązków przedsiębiorców, którzy korzystają z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) należy:

 • posiadanie i przechowywanie dowodów zakupu towarów,
 • prowadzenie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji przychodów, odrębnie za każdy rok podatkowy,
 • sporządzanie spisu z natury towarów handlowych oraz surowców i materiałów podstawowych:
 • na dzień zaprowadzenia ewidencji przychodów,
 • na koniec każdego roku podatkowego,
 • na dzień likwidacji działalności oraz
 • w sytuacji zmiany wspólnika i zmiany umowy spółki,
 • obliczanie ryczałtu za każdy miesiąc prowadzonej działalności i wpłacanie należnego podatku dochodowego do 20 dnia kolejnego miesiąca, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania rocznego.
  Przedsiębiorcy którzy nie przekroczyli 25 000 euro ( w roku poprzednim) mogą wpłacać należny podatek dochodowy za okresy kwartalne, a nie miesięczne. Podatek płacą wówczas do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który płacą podatek, a za ostatni kwartał – do 31 stycznia kolejnego roku. Wybór tej formy opłacania ryczałtu należy zgłosić do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, którego wybór dotyczy.
 • złożenie w urzędzie skarbowym zeznania za rok podatkowy o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) w terminie do 31 stycznia kolejnego roku.

Odpowiadając wprost na Twoje pytanie:

masz obowiązek posiadania i przechowywania dowodów zakupu towarów.
Nie musisz prowadzić ich ewidencji, tylko je posiadać i przechowywać.

Jak mam rozliczać w ewidencji koszt przesyłki;3% czy 8,5%?

Kwota stanowiąca koszt przesyłki towaru wraz z ceną towaru będzie stanowić Twój przychód z działalności gospodarczej. W konsekwencji powoduje obowiązek odprowadzenia 3% zryczałtowanego podatku dochodowego.

Czy muszę posiadać dowód w postaci faktur z Poczty Polskiej skoro i tak będę odprowadzać podatek od wysyłki?

Tak jak pisałam, do Twoich obowiązków należy między innymi posiadanie i przechowywanie dowodów zakupu towarów. Aby odpowiedzieć na Twoje pytanie musimy zapoznać się z definicją towarów.

Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 5: towary – towary handlowe, surowce i materiały podstawowe, z tym że:

 1. towarami handlowymi są towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odprzedaży, w stanie nieprzetworzonym,
 2. surowcami i materiałami podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone, z tym że za surowce i materiały podstawowe nie uważa się paliw i olejów zużywanych w transporcie,”

Opłaty pocztowe nie są towarami, zatem nie masz obowiązku posiadać ani przechowywać faktur VAT, rachunków za usługi pocztowe.

I czy w ewidencję muszę wprowadzać każdorazową transakcję czy po prostu na podstawie raportu dobowego?

przypadku sprzedaży bez faktur – możesz zewidencjonować na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie jest wykazana wartość tych przychodów za ten dzień z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Zmiana linii orzeczniczej MF – wygrane w konkursach ogłaszanych na stronach internetowych nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania PIT

Czy uzyskiwane przez zwycięzców wygrane w konkursach organizowanych w internecie przez wnioskodawcę, w których to konkursach oceniane są materiały o...

Zamknij