Twoja działalność polega na udzielaniu pożyczek lub kredytów? Musisz to wiedzieć!

Udzielanie pożyczek/kredytów to usługi objęte ustawą o VAT. Korzystają one jednak ze zwolnienia przedmiotowego, dlatego faktury dokumentujące wykonanie usługi powinny być wystawiane ze stawką „zw”. Brak podatku nie oznacza jednak, że możesz te usługi pominąć w rozliczeniu VAT. Przeciwnie, wszystkie powinieneś wprowadzić do rejestru sprzedaży i ująć w swojej deklaracji VAT.

Obrotem stanowiącym podstawę opodatkowania będzie w tym przypadku kwota uiszczonych odsetek oraz odsetek wprawdzie nieuiszczonych, ale których termin zapłaty minął.

Podobne uregulowania obowiązują w prawie wspólnotowym: jeżeli należność za usługę jest płatna w formie płatności okresowych w ustalonych terminach, to za moment wykonania usługi przyjmuje się moment upływu tak ustalonego terminu dla dokonania płatności okresowej.

Momentem powstania obowiązku podatkowego jest więc przy tego rodzaju usługach moment wykonania – choćby częściowego – usługi (czyli otrzymania należnych odsetek lub upływ terminu zapłaty odsetek), a jeżeli należy wystawić fakturę to obowiązek ten powstaje z chwilą jej wystawienia, nie później niż 7. dnia od dnia wykonania usługi. Zatem w rozliczeniu za okres, w którym nastąpi zapłata odsetek lub upłynie termin ich zapłaty należy wykazać odpowiednie transakcje.

*por. np. wyrok NSA z 29 czerwca 1998 r., sygn.. akt I SA/Wr 1676/96, wyrok WSA we Wrocławiu z 3 kwietnia 2007 r., sygn.. akt I SA/Wr 67/07, wyrok NSA z 25 września 2008 r., sygn. akt I FS 1284/07

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Zaliczyłeś wpłacone w przetargu wadium na poczet ceny nabycia? Czy wiesz, kiedy powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu?

W przypadku, gdy wpłacone w ramach przetargu wadium ma być zaliczone na poczet ceny nabycia, to powinieneś traktować je jak...

Zamknij