Kiedy następuje moment doręczenia e-faktury?

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej odpowiedział na następujące pytania podatnika:

  1. Czy dzień otrzymania wiadomości e-mail wysłanej pod wskazany przez Spółkę adres skrzynki elektronicznej powiadomienia o wystawieniu i udostępnieniu e-faktury w systemie stanowi moment doręczenia faktury VAT?
  2. W którym momencie Spółka może odliczyć VAT wykazany na e-fakturze?

Interpretacja indywidualna

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2012 r. (data wpływu 30 maja 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu otrzymania e-faktury oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tej e-faktury – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2012 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu otrzymania e-faktury oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tej e-faktury, przechowywania otrzymanych e-faktur oraz przesyłania i przechowywania wystawionych przez Wnioskodawcę faktur elektronicznych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Spółka) będąca zarejestrowanym podatnikiem VAT, dostała od swoich kontrahentów (dostawców) propozycję wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej (e-faktury) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 249 poz. 1651, dalej: Rozporządzenie).

Jeśli Spółka zdecyduje się na akceptację takiego sposobu otrzymywania faktur od swoich kontrahentów, Spółka złoży takim kontrahentom (wystawcom e-faktur) pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie e-faktur z tytułu usług świadczonych, względnie towarów dostarczonych przez tych kontrahentów. Oświadczenie to (dalej: Oświadczenie Zgody) będzie złożone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. W dalszej części niniejszego wniosku Wnioskodawca wskazał, że będzie używać pojęcia „Kontrahent” w znaczeniu kontrahenta, któremu Spółka udzieliła zgody na wystawianie, przesyłanie i przechowywanie faktur w formie elektronicznej.

E-faktury wystawiane przez Kontrahenta będą udostępniane za pośrednictwem specjalnej platformy – systemu komputerowego Kontrahenta (dalej: System). Dostęp do Systemu możliwy jest po uprzednim zalogowaniu się z wykorzystaniem indywidualnego, przyznanego Spółce loginu i ustalonego hasła, które to Spółka uzyska po podpisaniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawianie, przesyłanie i przechowywanie e-faktur przez Kontrahenta. Login i hasło będzie przyporządkowany wyłącznie Spółce. Po zalogowaniu się do Systemu przy pomocy loginu i hasła Spółka będzie mieć dostęp oraz możliwość pobrania wystawionych dla niej e-faktur. Spółka nie będzie mieć dostępu do e-faktur wystawionych przez Kontrahenta na inne niż Spółka podmioty. Jednocześnie inni odbiorcy faktur Kontrahenta nie będą mieć dostępu do faktur wystawionych przez Kontrahenta na Spółkę. E-faktury udostępniane w Systemie będą opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub też będą udostępniane w innym formacie, uniemożliwiającym ich edytowanie, czyli wprowadzanie jakichkolwiek zmian.

Niezwłocznie po wystawieniu i udostępnieniu faktury elektronicznej w Systemie Kontrahenta, wysyłane będzie do Spółki systemowe powiadomienie o wystawieniu faktury. Powiadomienie to będzie wysyłane na podany przez Spółkę w Oświadczeniu Zgody adres poczty elektronicznej. Zgodnie z ustaleniami między Spółką a Kontrahentem wyrażonymi np. w regulaminie korzystania z faktury elektronicznej Kontrahenta, stanowiącym integralny element porozumienia stron w zakresie wystawiania e-faktur, datą doręczenia faktury elektronicznej jest dzień, w którym Spółka otrzymała systemowe powiadomienie o wystawieniu i udostępnieniu faktury w Systemie.

Wystawiona przez Kontrahenta e-faktura jest archiwizowana w Systemie Kontrahenta co najmniej przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych. Spółka będzie mieć ciągły dostęp (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) do Systemu Kontrahenta w zakresie dotyczącym faktur wystawionych przez Kontrahenta na Spółkę. Spółka nie będzie mogła zalogować się do systemu i utraci do niego dostęp po okresie wypowiedzenia umowy w przypadku przerwania współpracy z Kontrahentem. W takiej sytuacji Spółka będzie zobowiązana przed upływem okresu wypowiedzenia do pobrania wszystkich wystawionych e-faktur z Systemu i ich zarchiwizowania we własnym zakresie, np. na własnym serwerze . W okresie trwania umowy z Kontrahentem Spółka nie zamierza niejako „równolegle” we własnym zakresie archiwizować e-faktur wystawionych i udostępnionych przez Kontrahenta.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1. Czy wskazany w zdarzeniu przyszłym dzień otrzymania przez Spółkę za pomocą wiadomości e-mail wysłanej pod wskazany przez Spółkę adres skrzynki elektronicznej powiadomienia o wystawieniu i udostępnieniu e-faktury Kontrahenta w Systemie stanowi moment doręczenia faktury VAT w myśl przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług
(oznaczone w treści wniosku ORD-IN jako pytanie nr 1).

2. Czy okresem, w którym Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na e-fakturze od Kontrahenta jest okres, w którym Spółka otrzymała powiadomienie o wystawieniu i udostępnieniu e-faktury w Systemie bądź dwa następne okresy rozliczeniowe (oznaczone w treści wniosku ORD-IN jako pytanie nr 2).

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, momentem doręczenia Spółce e-faktury będzie moment otrzymania przez Spółkę przesłanej przez Kontrahenta wiadomości e-mail, w której informuje on Spółkę, o umieszczeniu e-faktury w Systemie. W związku z tym, co do zasady, Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wykazany na e-fakturach od Kontrahenta w okresie, w którym otrzymała opisaną wyżej wiadomość e-mail bądź w dwóch następnych okresach rozliczeniowych – w zakresie w jakim nabyte od Kontrahenta towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, Poz. 1054 z późn. zm., dalej: Ustawa o VAT) „W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124”.

Zgodnie natomiast z art. 86 ust. 2 ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 Ustawy o VAT, podatnicy podatku VAT mają prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18 Ustawy o VAT. Zgodnie natomiast z art. 86 ust. 11 Ustawy o VAT, „jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych”.

Z powyżej przytoczonych przepisów wynika, że podstawą do odliczenia podatku naliczonego są otrzymane przez podatnika faktury VAT, dokumentujące nabycie towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych.

W myśl art. 106 ust. 1 Ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturą stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datą dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotą należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Natomiast zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia faktury mogą być przesyłane, w tym udostępniane, w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę faktury, zwanej dalej „akceptacją”.

Dodatkowo, zgodnie z § 4 Rozporządzenia, faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury.

Zgodnie z § 2 ust. 1 punkt 1 i 2 Rozporządzenia przez autentyczność należy rozumieć pewność co do tożsamości dostawcy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Przez integralność treści faktury należy z kolei rozumieć to, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura zgodnie z odrębnymi regulacjami. Uznać zatem należy, iż indywidualny profil w Systemie znajdującym się na serwerze Kontrahenta, chroniony przyporządkowanym Spółce loginem oraz hasłem, do którego dostęp będą mieli tylko wystawca oraz odbiorca faktury, w pełni wypełnia przesłankę autentyczności e-faktury. Jednocześnie e-faktury udostępniane w Systemie będą opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub też będą udostępniane w innym formacie, uniemożliwiającym ich edytowanie czyli wprowadzanie jakichkolwiek zmian. A zatem również przesłanka integralności treści faktury będzie spełniona.

Poprawność takiego stanowiska potwierdzona została w interpretacji Ministra Finansów z dnia 12.07.2011r. sygn. IPPP1/443-628/11-2/AS: „(…) przedstawione procedury wystawiania i udostępniania faktur elektronicznych – zarówno pobieranie faktur ze strony internetowej jako plik PDF, jak również wysyłanie e-faktur w formie pliku PDF – zapewnią autentyczność pochodzenia oraz integralność treści tych faktur (…)”.

Co do momentu otrzymania e-faktury: podkreślenia wymaga fakt, iż w polskim systemie prawnym nie funkcjonuje wprost definicja legalna momentu otrzymania elektronicznej faktury. W konsekwencji zasadne jest odwołanie się do wykładni językowej pojęcia otrzymania. Zgodnie z internetowym Słownikiem Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN słowo „otrzymać” oznacza „stać się odbiorcą czegoś, dostać coś”.

Z kolei przywołany wcześniej § 3 ust. 1 Rozporządzenia mówi, iż faktury „mogą być przesyłane, w tym udostępniane w formie elektronicznej”. Oznacza to, że udostępnienie faktury odbiorcy (przy zachowaniu warunków zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktury) jest uznawane za jej skuteczne przesłanie.

A zatem za najbardziej racjonalne należy uznać, iż datą otrzymania e-faktury będzie moment, w którym odbiorca otrzyma informację o dostępie do nowo wystawionej faktury (informację o możliwości wglądu, pobrania lub wydrukowania e-faktury). W opisanym zdarzeniu przyszłym będzie to data odebrania od Kontrahenta wiadomości e-mail z informacją, iż e-faktura została wystawiona i udostępniona w Systemie. Biorąc pod uwagę, że wiadomość ta jest generowana i przesyłana na adres elektroniczny Spółki niezwłocznie po wystawieniu faktury, Spółka w chwili odbioru tej wiadomości staje się odbiorcą faktury.

Stanowisko to znajduje poparcie w regulacji Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), odwołanie do którego wydaje się zasadne z braku definicji doręczenia faktury elektronicznej w prawie podatkowym. Jest to bowiem akt prawny obowiązujący strony w ramach przeprowadzanych przez nie transakcji. I tak zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego „oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią”.

Oznacza to, iż fakturę uznaje się za doręczoną z chwilą gdy plik faktury doręczony został do środka komunikacji elektronicznej odbiorcy w taki sposób, iż odbiorca mógł zapoznać się z jego treścią. W praktyce momentem doręczenia będzie moment, gdy plik z danymi faktury spocznie na serwerze w taki sposób, iż wyłącznie od decyzji odbiorcy zależy, czy i kiedy zapozna się z fakturą.

W opisywanej sytuacji, po otrzymaniu przez Spółkę wiadomości o wystawieniu i udostępnieniu faktury na podany wcześniej adres poczty elektronicznej, to od decyzji Spółki zależy faktycznie moment, w którym zaloguje się do Systemu i zapozna się z e-fakturą. Jest to analogiczne do sytuacji, gdy podatnik otrzymuje faktury papierowo, np. za pośrednictwem poczty. Datą otrzymania faktury jest w takiej sytuacji dzień otrzymania przesyłki (koperty) zawierającej fakturę. Decyzją odbiorcy jest moment, w którym kopertę otwiera i zapoznaje się z zawartą w niej fakturą.

Ponadto w przedmiotowej sprawie istotny jest fakt, iż z porozumienia między stronami wprost wynika, iż „chwilą doręczenia faktury elektronicznej jest chwila, gdy zostało przekazane do Klienta (Spółki) powiadomienie o wystawieniu i udostępnieniu faktury elektronicznej”. Kontrahent bowiem zobowiąże się w ten sposób do niezwłocznego powiadomienia Spółki o umieszczeniu e-faktury w Systemie, a Spółka oświadczy, że po otrzymaniu takiej wiadomości uznaje e-fakturę za otrzymaną.

Biorąc pod uwagę powyższe, Spółka stoi na stanowisku, że moment otrzymania przez nią wiadomości e-mail, informującej o umieszczeniu i udostępnieniu faktury w Systemie, należy potraktować jako moment otrzymania faktury przez Spółkę. Tym samym, Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma od Kontrahenta wiadomość e-mail, informującą o umieszczeniu e-faktury w Systemie lub też w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, zgodnie z art. 86 ust. 10 i 11 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w powołanym art. 106 ust. 10 i 11 ustawy, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661), zwane dalej rozporządzeniem, regulujące sposób i warunki przesyłania oraz przechowywania i udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej faktur w formie elektronicznej.

W myśl § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia faktury mogą być przesyłane, w tym udostępniane, w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę faktury, zwanej dalej „akceptacją”.

Zgodnie z treścią § 3 ust. 2 cyt. rozporządzenia, akceptacja albo jej cofnięcie może być wyrażona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

Natomiast stosownie do § 4 tego rozporządzenia, faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury.

Przez autentyczność pochodzenia faktury – w myśl § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia – rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Natomiast przez integralność treści faktury rozumie się to, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura (§ 2 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia).

Zgodnie z § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania:

1. bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.), weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub

2. elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych.

Na podstawie § 6 rozporządzenia, faktury przesłane drogą elektroniczną są przechowywane w podziale na okresy rozliczeniowe w dowolny sposób zapewniający:

1. autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego;

2. łatwe ich odszukanie;

3 .organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż za fakturę elektroniczną należy uznać taki dokument, co do którego zapewniona jest tożsamość wystawcy (sprzedawcy) oraz nienaruszalność treści i został przesłany drogą elektroniczną po uprzedniej akceptacji odbiorcy (nabywcy) co do takiej formy przesyłania faktur.

Należy zauważyć, iż obowiązujące regulacje prawne dopuszczają możliwość przesyłania i udostępniania faktur drogą elektroniczną. Zatem zarówno przesyłanie jak i otrzymywanie faktur elektronicznych jest równoważne w skutkach podatkowych z otrzymaniem faktury w formie papierowej, o ile zostanie zapewniona autentyczność pochodzenia i integralność treści przedmiotowych faktur, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy).

Uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego zostało ograniczone w dalszych przepisach ustawy. Przepisy art. 88 ustawy zawierają bowiem katalog przesłanek negatywnych, których zaistnienie uniemożliwia podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Z ww. przepisów wynika, iż podstawą do odliczenia podatku naliczonego są otrzymane przez podatnika faktury VAT dokumentujące nabycie towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienie przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będący zarejestrowanym podatnikiem VAT, dostał od swoich kontrahentów (dostawców) propozycję wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej e-faktury. Jeśli Spółka zdecyduje się na akceptację takiego sposobu otrzymywania faktur od swoich kontrahentów, Spółka złoży takim kontrahentom (wystawcom e-faktur) pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie e-faktur z tytułu usług świadczonych, względnie towarów dostarczonych przez tych kontrahentów. Oświadczenie to będzie złożone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.

E-faktury wystawiane przez Kontrahenta będą udostępniane za pośrednictwem specjalnej platformy – systemu komputerowego Kontrahenta (dalej: System). Dostęp do Systemu możliwy jest po uprzednim zalogowaniu się z wykorzystaniem indywidualnego, przyznanego Spółce loginu i ustalonego hasła, które to Spółka uzyska po podpisaniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawianie, przesyłanie i przechowywanie e-faktur przez Kontrahenta. Login i hasło będzie przyporządkowany wyłącznie Spółce. Po zalogowaniu się do Systemu przy pomocy loginu i hasła Spółka będzie mieć dostęp oraz możliwość pobrania wystawionych dla Niej e-faktur. Spółka nie będzie mieć dostępu do e-faktur wystawionych przez Kontrahenta na inne niż Spółka podmioty. Jednocześnie inni odbiorcy faktur Kontrahenta nie będą mieć dostępu do faktur wystawionych przez Kontrahenta na Spółkę. E-faktury udostępniane w Systemie będą opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub też będą udostępniane w innym formacie, uniemożliwiającym ich edytowanie, czyli wprowadzanie jakichkolwiek zmian.

Niezwłocznie po wystawieniu i udostępnieniu faktury elektronicznej w Systemie Kontrahenta, wysyłane będzie do Spółki systemowe powiadomienie o wystawieniu faktury. Powiadomienie to będzie wysyłane na podany przez Spółkę w Oświadczeniu Zgody adres poczty elektronicznej. Zgodnie z ustaleniami między Spółką a Kontrahentem wyrażonymi np. w regulaminie korzystania z faktury elektronicznej Kontrahenta, stanowiącym integralny element porozumienia stron w zakresie wystawiania e-faktur, datą doręczenia faktury elektronicznej jest dzień, w którym Spółka otrzymała systemowe powiadomienie o wystawieniu i udostępnieniu faktury w Systemie.

Ponadto z treści wniosku wynika, że indywidualny profil w Systemie znajdującym się na serwerze Kontrahenta, chroniony przyporządkowanym Spółce loginem oraz hasłem, do którego dostęp będą mieli tylko wystawca oraz odbiorca faktury, w pełni wypełnia przesłankę autentyczności e-faktury. Jednocześnie e-faktury udostępniane w Systemie będą opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub też będą udostępniane w innym formacie, uniemożliwiającym ich edytowanie czyli wprowadzanie jakichkolwiek zmian. A zatem również przesłanka integralności treści faktury będzie spełniona.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii określenia momentu doręczenia e-faktury oraz okresu, w którym będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z tej e-faktury.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz treść wniosku należy stwierdzić, że w przypadku, gdy przyjęte przez Wnioskodawcę oraz Kontrahenta zasady przesyłania faktur elektronicznych zapewniać będą autentyczność pochodzenia i integralność treści tych faktur, to e-faktura otrzymana przez Wnioskodawcę z wykorzystaniem opisanego w treści wniosku Systemu, będzie uprawniała do odliczenia wynikającego z niej podatku naliczonego, w zakresie w jakim towary i/lub usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych z art. 88 ustawy. Powyższe prawo będzie przysługiwało w rozliczeniu za okres, w którym Zainteresowany otrzyma tę fakturę, bądź w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Przy czym za okres rozliczeniowy, w którym Wnioskodawca otrzymał fakturę, należy uznać okres, w którym Spółka otrzymała powiadomienie od Kontrahenta o wystawieniu i udostępnieniu e-faktury w Systemie.

(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 20 sierpnia 2012 r. nr IPTPP2/443-467/12-4/KW)

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Co szczególnie może zainteresować fiskusa w 2012 roku?

Przestrzeganie wprowadzonych zmian przepisów zazwyczaj jest przedmiotem zwiększonego zainteresowania ze strony organów podatkowych. Niezależnie jednak od corocznych zmian, należy pamiętać,...

Zamknij