IPPB4/415-618/11-4/JS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 05.08.2011 r. (data wpływu do tutejszego organu 16.08.2011 r.) oraz uzupełnieniu (data nadania 11.10.2011 r., data wpływu 17.10.2011 r.) na wezwanie z dnia 29.09.2011 r. Nr IPPB4/415-618/11-2/JS (data nadania 29.09.2011 r., data doręczenia 06.10.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagród przyznanych w organizowanych konkursach – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.08.2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagród przyznanych w organizowanych konkursach.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/415-618/11-2/JS z dnia 29.09.2011 r. (data nadania 29.09.2011 r., data doręczenia 06.10.2011 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego.

Pismem (data nadania 11.10.2011 r., data wpływu 17.10.2011 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka jest producentem i dystrybutorem szerokiej gamy produktów konsumpcyjnych (artykułów spożywczych oraz artykułów żywnościowych dla zwierząt). Bezpośrednimi odbiorcami produktów Spółki na terenie Polski są m.in. hurtownie, które następnie sprzedają produkty Spółki do punktów sprzedaży detalicznej.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca podejmuje szereg akcji handlowo – marketingowych, które mają na celu wsparcie sprzedaży jego produktów wśród konsumentów i kontrahentów. Jednym z takich działań jest realizacja programów motywacyjno -lojalnościowych dla punktów sprzedaży detalicznej (zwanego dalej jako: „Program dla Detalistów”) i hurtowni (zwanego dalej jako: „Program dla Hurtowników”, zwanych łącznie dalej jako: „Programy”), które są skierowane do:

 1. w przypadku Programu dla Detalistów:
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w postaci punktów sprzedaży detalicznej,
 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących detaliczną sprzedaż produktów Spółki poprzez punkty sprzedaży detalicznej,
 • osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w punktach sprzedaży detalicznej;
 1. w przypadku Programu dla Hurtowników:
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w postaci punktów sprzedaży hurtowej,
 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących hurtową sprzedaż produktów Spółki poprzez punkty sprzedaży hurtowej,
 • osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w punktach sprzedaży hurtowej.

Wymienione powyżej osoby lub podmioty, które przystąpiły do Programów będą zwane dalej:

„Uczestnikami”. Uczestnicy będący osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej nie są zatrudnieni przez Spółkę, ani nie łączy ich z Wnioskodawcą inna umowa cywilnoprawna (np. umowa zlecenia).

Na podstawie wstępnych analiz, Spółka spodziewa się, że w Programie weźmie udział ok. 1 500 Uczestników.

Zasady funkcjonowania Programów zostały sprecyzowane w postaci szczegółowych regulaminów, tj. Regulaminu Programu dla Detalistów i Regulaminu Programu dla Hurtowników (zwanymi dalej jako: „regulaminy”), które określają m.in. kryteria wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród, osoby odpowiedzialne za przebieg i rozliczenie Programu.

Zgodnie ze wspomnianymi regulaminami oba Programy składają się z 13 akcji każdy (dalej jako: „Akcja”), w których Uczestnicy współzawodniczą ze sobą w zakresie zbierania jak największej liczby punktów przyznawanych za wykonanie premiowanych czynności. Do zakresu punktowanych działań należy przede wszystkim dokonywanie zamówień lub zakupów określonych produktów Spółki. Dodatkowo, w przypadku Programu dla Detalistów, Uczestnicy są nagradzani punktami również za inne dodatkowe czynności takie jak: osiąganie ustalonego poziomu obrotu realizowanego na zakupach określonych produktów Spółki lub wykonywanie określonych zadań ekspozycyjnych. Dla każdej premiowanej czynności przewidziany został przedział punktów, tj. najmniejsza i największa liczba punktów do uzyskania za wykonanie danej czynności. Przyznanie określonej liczby punktów w ramach przewidzianego przedziału zależy od obiektywnych kryteriów, tj. stopnia wykonania przez danego Uczestnika określonej czynności. Poszczególne czynności i odpowiadająca im wartość punktowa są takie same dla wszystkich Uczestników danej Akcji.

W konsekwencji, zadanie Uczestników w każdej z 13 Akcji oraz w całych Programach polega na zebraniu jak największej liczby punktów. W wyniku rozstrzygnięcia każdej Akcji zostaną wyłonieni:

 • jeden zwycięzca, który zbierze największą liczbę punktów w czasie jej trwania w porównaniu z innymi Uczestnikami, oraz
 • Uczestnicy, którzy zdobędą co najmniej 10 punktów za wykonanie którejś z premiowanych czynności (dalej jako: „finaliści”).

Ranking finalistów zostanie ustalony na podstawie liczby zebranych przez nich punktów za wykonanie określonych zadań podczas Akcji.

Zwycięzca każdej Akcji otrzyma nagrodę główną w postaci dodatkowych 100 punktów, które łącznie z punktami zebranymi za wykonanie czynności premiowanych będą mogły być wymienione na nagrody z katalogu nagród. Finaliści każdej Akcji otrzymają nagrody pocieszenia o wartości odpowiadającej liczbie zdobytych przez nich punktów.

W wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia i podsumowania całych Programów, w każdym z nich zostanie wyłoniony jeden zwycięzca, który zbierze największą łączną liczbę punktów otrzymanych w ramach Programów. Zwycięzca całego Programu otrzyma nagrodę główną w postaci dodatkowych 500 punktów. Punkty te wraz z punktami zebranymi za premiowane czynności, o ile nie zostały już wykorzystane, podlegają wymianie na nagrodę z katalogu.

POLECAMY

Programy dla Detalistów oraz dla Hurtowników (dalej łącznie jako: „Programy”), nie są emitowane w środkach masowego przekazu. Dla uczestników Programów została uruchomiona dedykowana strona internetowa, która umożliwia obsługę Programów, np. sprawdzenie stanu punktów wygranych przez uczestników lub zamianę punktów na poszczególne nagrody.

Spółka nie należy do instytucji zaliczanych do środków masowego przekazu.

Zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym, nagrodami w Programach są punkty, tj. uczestnik, który zdobędzie największą liczbę punktów w ramach poszczególnych etapów oraz w ramach całych Programów otrzyma nagrodę w postaci dodatkowych punktów. Następnie zdobyte punkty mogą być wymieniane na nagrody z katalogu nagród. W katalogu zawarte są zarówno nagrody o wartości poniżej, jak i powyżej 760 zł.

Dla uczestników Programów nie są przewidziane pytania konkursowe. W ramach Programów, Uczestnicy rywalizują za premiowane czynności, poprzez zbieranie jak największej liczby punktów.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy w związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym, zasady Programów oraz każdej Akcji przeprowadzonej w ramach Programów spełniają przesłanki pozwalające na zakwalifikowanie ich jako konkursy z perspektywy przepisów Ustawy o PDOF…
 2. Czy nagrody wydawane Uczestnikom w ramach Programów będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (tj. osobom zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w punktach sprzedaży detalicznej lub hurtowej) powinny być opodatkowane 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30 ust. 2 Ustawy o PDOF…

Zdaniem Wnioskodawcy, zasady Programów oraz każdej Akcji przeprowadzonej w ramach Programów spełniają przesłanki pozwalające na zakwalifikowanie ich jako konkursy z perspektywy przepisów Ustawy o PDOF.

Zdaniem Spółki, nagrody wydawane Uczestnikom w ramach Programów będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (tj. osobom zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, np. umowy zlecenia w punktach sprzedaży detalicznej lub hurtowej) powinny być opodatkowane 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30 ust. 2 Ustawy o PDOF.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

 1. Klasyfikacja Programów jako konkursy

Ustawa o PDOF nie zawiera definicji pojęcia konkurs. Przepisy przywołanej Ustawy wskazują na poszczególne rodzaje akcji, tym niemniej nie podają konkretnych definicji. Definicje te tworzone w oparciu m.in. o definicje słownikowe zostały wskazane w praktyce podatkowej (tj. piśmiennictwie organów podatkowych, wyrokach sądów administracyjnych).

Definicje słownikowe opisują konkurs jako pewien rodzaj konkurencji, współzawodnictwo, tj. „możność wyboru przez eliminację najlepszych”, „ubieganie się o pierwszeństwo” lub „przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac” itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie najlepszego zwycięzcy, bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria.

Z powyższych definicji wynika, iż konkurs powinien zawierać przede wszystkim tzw. czynnik rywalizacji, co oznacza, że jego uczestnicy powinni współzawodniczyć ze sobą o zajęcie jak najwyższego miejsca poprzez wykonanie wyznaczonego zadania. Czynnikiem rywalizacji może być poziom wiedzy, liczba zbieranych punktów lub inne obiektywne kryterium pozwalające wyłonić najlepszych.

Odnosząc powyższe do zasad Akcji i całych Programów, należy zauważyć, że zawierają one określone elementy niezbędne do zaklasyfikowania ich jako konkursy. W szczególności, zasady Akcji i całych Programów przewidują, że Uczestnicy będą rywalizowali o zdobycie nagrody głównej w postaci dodatkowych 100 punktów do wymiany na nagrodę z katalogu, a w całym Programie – o nagrodę główną w postaci dodatkowych 500 punktów podlegających wymianie na nagrodę.

Jednocześnie, zgodnie z zasadami Programów, zwycięzcą każdej Akcji oraz całego Programu będzie Uczestnik, który zdobędzie największą liczbę punktów, a finalistami każdej Akcji będą Uczestnicy, którzy zdobędą minimum 10 punktów za premiowane czynności.

W świetle powyższego, zdaniem Spółki, opisane w regulaminach zasady funkcjonowania Akcji i całych Programów wskazują, że można je potraktować jako konkursy dla celów podatkowych.

 1. Opodatkowanie nagród w konkursie

Zasady opodatkowania nagród przekazywanych w konkursie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej zostały przewidziane w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PDOF. Zgodnie ze wspomnianym przepisem, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w wysokości 10 % wygranej lub nagrody. Dodatkowo, Uczestnicy będący osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej nie są pracownikami Spółki, ani nie łączy ich z Wnioskodawcą inna umowa cywilnoprawna.

REKLAMA

W świetle powyższego, zdaniem Spółki, w przypadku, gdy beneficjentem nagród w każdej Akcji i całym Programie są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, wartość nagród podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Dodatkowo, w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 Ustawy o PDOF, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 nie są wartości pieniężne, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Z powyższych regulacji wynika zatem, że w przypadku nagród rzeczowych laureaci konkursów, przed wydaniem nagrody powinni wpłacić płatnikowi zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody, przy czym wpłata podatku przez podatnika może przybrać postać rzeczywistej wpłaty, bądź potrącenia z kwot przysługujących z wartości otrzymanej nagrody.

Podsumowanie

Podsumowując, zdaniem Spółki Programy skonstruowane w sposób opisany w stanie faktycznym spełniają przesłanki pozwalające zakwalifikować je jako konkursy z perspektywy przepisów Ustawy o PDOF. W konsekwencji, nagrody przekazywane w ramach Programów osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej podlegają 10% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu.

W związku z powyższym Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy stanowi, że od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu określenia ich znaczenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 2002 r.) konkurs to: „impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możność wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnianych nagrodami”. Natomiast definicja zawarta w Słowniku Wyrazów Obcych (wyd. Europa) określa konkurs jako „imprezę, która ma na celu wyłonienie przez specjalistyczne jury osoby lub grupy najlepszej w danej dziedzinie, np. artystycznej, naukowej, przebiegającą często wieloetapowo; najczęściej wygrana lub zajęcie jednego z wyższych miejsc w konkursie jest związane z określoną w warunkach wstępnych nagrodą pieniężną, rzeczową lub przyznaniem prawa do realizacji czegoś”.

Według Uniwersalnego Słownika Języka Polskiego pod redakcja S. Dubisza, PWN Warszawa 2003 r. , tom 2 str. 210 – „konkurs” to przedsięwzięcie najczęściej o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp. zwykle wyróżnianych nagrodami.

Natomiast z Domowego Popularnego Słownika Języka Polskiego pod redakcją B. Dunaja, wyd. Cykada, str. 202 wynika, iż „konkurs”, to zorganizowana impreza o określonym regulaminie, której celem jest wyłonienie w drodze eliminacji kogoś lub czegoś najlepszego w danej dziedzinie, zwykle połączona z przyznaniem nagród.

W zorganizowanym przez Spółkę przedsięwzięciu wystąpiły elementy niezbędne dla uznania tych Programów za konkurs, tj. regulamin, nagrody. Należy zatem przyjąć, iż w tej sytuacji mamy do czynienia z wygraną w konkursie, do której powinien mieć zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wobec czego wypłacane nagrody podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Dodatkowo należy wskazać na treść art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, zgodnie z którym wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) (…) Zatem z przedmiotowego zwolnienia skorzystać mogą tylko wygrane w konkursach, których jednorazowa wygrana nie przekroczyła 760,00 zł, którego organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu. Zatem w przypadku wygranych w konkursach ogłaszanych w mass mediach, dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia, nie jest wystarczający sam fakt, że informacja o konkursie zostanie przekazana w środkach masowego przekazu. Literalne brzmienie art. 21 ust.1 pkt 68 ww. ustawy wymaga bowiem, aby konkursy takie były zarówno ogłaszane (emitowane) przez mass media jak i środki masowego przekazu były ich organizatorem (prasa, radio, telewizja). Świadczy o tym użyty w treści omawianej normy spójnik „i” w wyrażeniu „organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja).

REKLAMA

Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika natomiast, że Spółka (będąca organizatorem konkursu) należy do instytucji zaliczanych do środków masowego przekazu. W treści wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wskazano jedynie, że dla uczestników Programów została uruchomiona dedykowana strona internetowa, która umożliwia obsługę Programów, np. sprawdzenie stanu punktów wygranych przez uczestników lub zamianę punktów na poszczególne nagrody. Nie kwestionując zatem znaczenia Internetu jako środka komunikacji we współczesnym świecie, nie sposób jednak uznać, iż w przedstawionym stanie faktycznym zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając zatem na uwadze opisany stan faktyczny, a także przywołane unormowania prawne, stwierdzić należy, iż nagrody pieniężne dla uczestników konkursu nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 68 ww. ustawy.

W konsekwencji przychód z tytułu nagród uzyskany przez uczestników, tj. osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu 10% podatkiem dochodowym, na podstawie w art. 30 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

Zgodnie z art. 30 ust. 3, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5. Przepis ust. 5 dotyczy przeznaczenia dochodu na powiększenie kapitału zakładowego lub akcyjnego, a w spółdzielniach funduszu udziałowego i nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie. Natomiast w myśl art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Z art. 42 ust. 1a ww. ustawy wynika, iż w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

Reasumując, należy stwierdzić, iż opisane przez Spółkę działania mają charakter konkursu, a nagrody wydawane uczestnikom w ramach Programów podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!