Interpretacji z 16 listopada 2011 r. nr IBPBII/1/415-732/11/BJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 01 sierpnia 2011 r. (data wpływu do tut. Biura – 11 sierpnia 2011 r.), uzupełnionym w dniu 13 września 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania nagród wypłacanych przez Wnioskodawcę uczestnikom konkursu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2011 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania nagród wypłacanych przez Wnioskodawcę uczestnikom konkursu.

Z uwagi na braki formalne wniosku, pismem z dnia 01 września 2011 r. Znak: IBPB II/1/415-732/11/BJ wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniu 13 września 2011 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zamierza uruchomić internetowy portal informacyjno-społecznościowy (dalej jako: “portal”). Portal będzie co do zasady dostępny dla wszystkich użytkowników internetu, bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków, w szczególności dokonania rejestracji w ramach portalu, aczkolwiek Wnioskodawca dopuszcza możliwość wyodrębnienia części zasobów portalu, do których dostęp będą mieli jedynie zarejestrowani użytkownicy. Wnioskodawca będzie umożliwiał zarejestrowanym użytkownikom zamieszczanie w portalu różnego rodzaju materiałów, w szczególności artykułów o charakterze dziennikarskim, sprawozdań, relacji, reportaży, wywiadów i polemik, w szczególności o tematyce politycznej, społecznej, sportowej, kulturalnej i gospodarczej. Użytkownicy portalu w zamieszczanych przez siebie materiałach będą mogli np. relacjonować aktualne wydarzenia, zamieszczać swoje opinie na temat tych wydarzeń, analizować je.

Wnioskodawca zamierza zorganizować w ramach portalu konkursy dla użytkowników publikujących w portalu materiały. Czytelnicy portalu będą oddawać głosy na najciekawsze według nich materiały opublikowane w portalu. Autorzy materiałów, które zdobyły największą ilość punktów przyznanych przez czytelników oraz które miały najlepszy bilans ocen pozytywnych do negatywnych, będą nagradzani przez Wnioskodawcę. Autor opublikowanego danego dnia materiału, który zdobył najwięcej głosów czytelników, otrzyma tytuł “autora dnia” oraz nagrodę o wartości 50 zł. Autor materiału opublikowanego w danym tygodniu, który zdobył najwięcej głosów czytelników w tym tygodniu, otrzyma tytuł “autora tygodnia” oraz nagrodę o wartości 200 zł. Autor materiału opublikowanego w danym miesiącu, który zdobył najwięcej głosów czytelników w tych miesiącu otrzyma tytuł “autora miesiąca” oraz nagrodę o wartości 500 zł. Wartość żadnej z nagród przyznawanej w danym konkursie nie będzie więc przekraczała kwoty 760 zł.

W rywalizacji o tytuł „autora dnia” wezmą udział tylko ci uczestnicy, którzy tego dnia opublikowali materiał. W rywalizacji o tytuł „autora tygodnia” wezmą udział tylko ci uczestnicy, którzy w tym tygodniu opublikowali materiał. W rywalizacji o tytuł „autora miesiąca” wezmą udział tylko ci uczestnicy, którzy w tym miesiącu opublikowali materiał.

Regulamin akcji dostępny będzie na stronie internetowej portalu, w części ogólnodostępnej i będzie definiował kluczowe dla przeprowadzenia poszczególnych konkursów zagadnienia, takie jak zasady rywalizacji, zasady wyłaniania zwycięzców, sposób wydania i przekazania nagród zwycięzcom. Konkursy nie podlegają przepisom ustawy o grach hazardowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym, uzyskiwane przez zwycięzców wygrane w konkursach organizowanych w internecie przez Wnioskodawcę, za pośrednictwem portalu informacyjno-społecznościowego, w których to konkursach oceniane są materiały o charakterze dziennikarskim zamieszczone przez uczestników będą korzystały ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako wygrane uzyskane w konkursach z dziedziny dziennikarstwa, organizowanych i ogłaszanych przez środki masowego przekazu…

Zdaniem Wnioskodawcy, wygrane w konkursach organizowanych przez niego w ramach portalu będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako konkursy z dziedziny dziennikarstwa, organizowane i ogłaszane przez środek masowego przekazu, jakim jest internet.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynaci podatkowej zaniechano poboru podatku.

Co do zasady, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od uzyskanych na terytorium RP dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 % wygranej lub nagrody. Jak wynika z treści tego przepisu, określona w nim reguła może ulec modyfikacji, m.in. w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z treści tego ostatniego przepisu wynika, że wolna od podatku dochodowego jest m.in. wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza kwoty 760 zł.

POLECAMY

Wnioskodawca uważa, iż niewątpliwie akcje przeprowadzane w ramach portalu są konkursami. Wprawdzie pojęcie konkursu nie zostało zdefiniowane w żadnym akcie prawnym, jednak powszechnie przyjmuje się, że pod pojęciem tym należy rozumieć przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów prac, itp., zorganizowane w oparciu o ustalone zasady. W związku z powyższym, bez wątpienia akcja mająca na celu wybranie najlepszych materiałów opublikowanych w portalu i nagrodzenie ich autorów, zorganizowana w oparciu o ustalone przez organizatora zasady, jest konkursem.

W ocenie Wnioskodawcy, niewskazanie wprost w treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych internetu nie oznacza, że nie stanowi on środka masowego przekazu w rozumieniu tego przepisu. Rzeczywiście ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „środka masowego przekazu”, wskazuje tylko przykładowo na prasę, radio i telewizję. Niemniej jednak punktem wyjścia dla analizy, czy internet może zostać uznany za środek masowego przekazu powinna być słownikowa definicja tego pojęcia, prowadząca do uznania, że środki masowego przekazu to środki komunikowania masowego, mass media, środki masowej informacji i propagandy, urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności. Aktualnie więc do takich środków zalicza się również tzw. nowe media, czyli telegazetę, telewizję satelitarną i właśnie internet. Internet może przecież pełnić takie same zadania jak prasa, tj. może służyć do publikacji określonych treści (np. ogłoszenie konkursu) nieograniczonej i anonimowej liczbie odbiorców. Na poparcie swoich twierdzeń Wnioskodawca powołał interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie: z dnia 16 czerwca 2010 r. Znak: IPPB2/415-206/10-2/AS oraz z dnia 16 kwietnia 2010 r. Znak: IPPB2/415-52/10-2/AS, jak również wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 stycznia 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 1189/09.

Z tego względu – zdaniem Wnioskodawcy – organizacja konkursu za pośrednictwem internetu może uzasadniać zastosowanie do wygranej w takim konkursie zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zważyć należy, iż poprzez publikację informacji o konkursie oraz regulaminu w ogólnodostępnej części portalu, informację o konkursie będzie mogła uzyskać nieograniczona liczba osób. Przyjęciu możliwości zastosowania tego zwolnienia podatkowego nie sprzeciwia się fakt, że udział w konkursie będą mogli wziąć tylko uczestnicy, którzy zarejestrowali się w portalu, ponieważ taką możliwość będzie miał każdy zarejestrowany uczestnik portalu spełniający określone przez organizatora warunki.

W ocenie Wnioskodawcy, już sam fakt ogłoszenia o konkursie i prowadzenia (organizowania) konkursu w internecie uzasadnia zastosowanie do wygranych w nim zwolnienia podatkowego z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca wskazał, iż na takim stanowisku stanął m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 12 kwietnia 2011 r. Znak: ILPB1 /415-48/11-3/TW oraz Minister Finansów w Biuletynie Skarbowym Ministerstwa Finansów nr (76) 2007, uznając, że użyte w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określenie „w środkach masowego przekazu” mieści w sobie również pojęcie internetu jako środka przekazu, pomimo iż nie został on wprost wymieniony w dyspozycji przywołanego przepisu. Wyłączona, według Ministra Finansów, z tego zakresu będzie jedynie ta część internetu, której krąg odbiorców jest ograniczony, tj. usługi poczty elektronicznej, czy też strony dostępne przy użyciu odpowiedniego kodu lub strony korporacyjne kierowane do ściśle określonego kręgu odbiorców, np. pracowników korporacji (s. 16-17 Biuletynu). W niniejszym jednak przypadku dostęp do strony internetowej portalu, poprzez którą organizowany będzie konkurs, będą mieli wszyscy użytkownicy internetu.

Niezależnie od powyższego, w ocenie Wnioskodawcy organizowany przez niego konkurs jest konkursem z dziedziny dziennikarstwa. Wprawdzie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia dziennikarstwa, należy jednak przyjąć, że dziennikarstwo to działalność polegająca na zbieraniu i upublicznianiu za pomocą środków masowej komunikacji informacji o wydarzeniach politycznych, społecznych, kulturalnych, sportowych i gospodarczych, a także o ludziach oraz problemach (wikipedia). Użytkownicy będą mogli zamieszczać w portalu materiały w postaci m.in. relacji, sprawozdań, artykułów, wywiadów, reportaży i te materiały będą następnie podlegały ocenie czytelników w poszczególnych konkursach.

Zdaniem Wnioskodawcy, materiały zamieszczane przez użytkowników w portalu będą miały charakter nieprofesjonalnych materiałów dziennikarskich, a tym samym, ponieważ to te materiały są oceniane przez czytelników i uczestniczą w konkursie, należy uznać, że organizowany przez Wnioskodawcę konkurs jest konkursem z dziedziny dziennikarstwa w rozumieniu art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Biorąc zatem pod uwagę fakt, iż wartość poszczególnych nagród nie przekracza kwoty 760 zł, a sam konkurs będzie konkursem z dziedziny dziennikarstwa i będzie ogłoszony i zorganizowany przez środek masowego przekazu, jakim jest internet, należy stwierdzić, że nagrody w nim uzyskane będą zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje:

REKLAMA

Na wstępie należy wyjaśnić, iż rację ma Wnioskodawca, że nagrody wypłacane przez Wnioskodawcę uczestnikom konkursu będą zwolnione z opodatkowania. Jednakże z uwagi na fakt, iż uzasadnienie prawne jest odmienne od uzasadnienia przedstawionego przez Wnioskodawcę, stanowiska Wnioskodawcy nie można było uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowi, iż od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Przepisy ustawy nie definiują pojęcia „konkurs”, również w obowiązującym systemie prawnym brak jest legalnej definicji tego pojęcia. Według definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 2002 r.), konkurs to „impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnionych nagrodami”. Natomiast definicja zawarta w Uniwersalnym Słowniku Języka Polskiego (pod red. S. Dubisza, PWN Warszawa 2003 r.), określa konkurs jako „przedsięwzięcie najczęściej o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp. zwykle wyróżnianych nagrodami”. Według Słownika Wyrazów Obcych (wyd. Europa), konkurs to „impreza, która ma na celu wyłonienie przez specjalistyczne jury osoby lub grupy najlepszej w danej dziedzinie, np. artystycznej, naukowej, przebiegającą często wieloetapowo; najczęściej wygrana lub zajęcie jednego z wyższych miejsc w konkursie jest związane z określoną w warunkach wstępnych nagrodą pieniężną, rzeczową lub przyznaniem prawa do realizacji czegoś”. Natomiast z Domowego Popularnego Słownika Języka Polskiego (pod red. B. Dunaja, wyd. Cykada) wynika, iż konkurs to „zorganizowana impreza o określonym regulaminie, której celem jest wyłonienie w drodze eliminacji kogoś lub czegoś najlepszego w danej dziedzinie, zwykle połączona z przyznaniem nagród”.

Równie ważna jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zamierza uruchomić internetowy portal informacyjno-społecznościowy, który będzie co do zasady dostępny dla wszystkich użytkowników internetu. Wnioskodawca będzie umożliwiał zarejestrowanym użytkownikom zamieszczanie w portalu różnego rodzaju materiałów, w szczególności artykułów o charakterze dziennikarskim, sprawozdań, relacji, reportaży, wywiadów i polemik, w szczególności o tematyce politycznej, społecznej, sportowej, kulturalnej i gospodarczej oraz zamierza zorganizować w ramach portalu konkursy dla użytkowników publikujących w portalu materiały. Czytelnicy portalu będą oddawać głosy na najciekawsze według nich materiały opublikowane w portalu. Autorzy materiałów, które zdobyły największą ilość punktów przyznanych przez czytelników oraz które miały najlepszy bilans ocen pozytywnych do negatywnych, będą nagradzani przez Wnioskodawcę. Wartość żadnej z nagród przyznawanej w danym konkursie nie będzie przekraczała kwoty 760 zł. Regulamin akcji dostępny będzie na stronie internetowej portalu, w części ogólnodostępnej i będzie definiował kluczowe dla przeprowadzenia poszczególnych konkursów zagadnienia, takie jak zasady rywalizacji, zasady wyłaniania zwycięzców, sposób wydania i przekazania nagród zwycięzcom. Konkursy nie podlegają przepisom ustawy o grach hazardowych.

Zauważyć należy, iż w zorganizowanym przez Wnioskodawcę przedsięwzięciu wystąpiły elementy niezbędne do uznania tej imprezy za konkurs, zatem spełnione zostały warunki dla zastosowania opodatkowania przewidzianego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

REKLAMA

W świetle powyższego, warunkiem zastosowania przedmiotowego zwolnienia w stosunku do wygranych w konkursach, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł, jest rodzaj konkursu. Mianowicie musi to być konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a w przypadku konkursów z innych dziedzin wyłącznie taki, którego organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu. W przypadku wygranych w konkursach ogłaszanych w mass mediach, dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia, nie jest wystarczającym fakt, że informacja o konkursie została przekazana w środkach masowego przekazu. Literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy wymaga bowiem, aby konkursy takie były zarówno ogłaszane (emitowane) przez mass media, jak i środki masowego przekazu były ich organizatorem. Oba te elementy, tj. organizacja konkursu przez środki masowego przekazu i ich emisja (ogłaszanie) przez środki masowego przekazu muszą wystąpić łącznie, aby zwolnienie miało zastosowanie. Świadczy o tym użyty w treści omawianej normy spójnik „i” w wyrażeniu „organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja)”.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego nie wynika natomiast, że Wnioskodawca (będący organizatorem konkursu) należy do instytucji zaliczanych do środków masowego przekazu. W treści wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wskazano jedynie, że konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej Wnioskodawcy i przeprowadzony za pośrednictwem stworzonego przez niego portalu. Nie kwestionując zatem znaczenia Internetu jako środka komunikacji we współczesnym świecie, nie sposób uznać, iż w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego organizowany przez Wnioskodawcę konkurs będzie konkursem, którego organizatorem i ogłaszającym (emitentem) jest środek masowego przekazu.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić jednakże, że wygrane w omawianych konkursach będą zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli istotnie konkursy organizowane przez Wnioskodawcę, których jednorazowa wartość wygranej nie przekroczy kwoty 760 zł, spełniają warunki konkursu z dziedziny dziennikarstwa. Tym samym na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki naliczania, pobierania i odprowadzania do urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku od wydanych nagród.

Stanowisko Wnioskodawcy uznano jednak za nieprawidłowe ze względu na odmienne uzasadnienie prawne. Wygrane w konkursie organizowanym przez Wnioskodawcę, pomimo faktu, iż konkurs będzie ogłaszany i prowadzony za pośrednictwem portalu (internetu) będą zwolnione z opodatkowania na podstawie cytowanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ze względu na fakt, iż przedmiotowy konkurs będzie z dziedziny dziennikarstwa a nie z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca organizuje konkurs za pośrednictwem internetu a sam konkurs będzie konkursem z dziedziny dziennikarstwa.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego wskazać należy, iż rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników. Ponadto, wydana przez Ministra Finansów interpretacja indywidualna może, zgodnie z art. 14e Ordynacji podatkowej, zostać przez niego z urzędu zmieniona, jeżeli Minister stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Jednocześnie, odnosząc się do przywołanego przez Wnioskodawcę wyroku sądu wskazać należy, iż dotyczy on konkretnej sprawy podatnika w określonym stanie faktycznym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w nim zawarte jest wiążące. Nie może on stanowić źródła praw i obowiązków dla innych wnioskodawców.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!