Jakie korzyści masz z umiejetności czytania liczb?

Czy liczby są adresowane wyłącznie do finansistów? Dla kogo są one najważniejsze?

Głównym odbiorcą jesteś właśnie ty – właściciel. Otrzymane sprawozdania pozwalają ci się zorientować jak działa twoja firma – czy zachodzące w niej procesy przebiegają sprawnie i skutecznie, czy przyjęta strategia powoduje rozwój firmy i czy w najbliższym okresie będziesz nadal mógł cieszyć się profitami.  Rozumiesz już jak dużo możesz zyskać posiadając inteligencję finansową? Jeżeli jeszcze nie to nadszedł najwyższy czas by przyjrzeć się bliżej konkretnym pożytkom, jakie można dzięki niej osiągnąć.

Nie chodzi tu oczywiście o pogłębianie wiedzy dla samej idei. Znajomość finansów jest źródłem wielu korzyści, do których zaliczyć możemy w szczególności:
• zdolność do krytycznej oceny firmy,
• lepsze zrozumienie odchyleń w danych liczbowych,
• nabycie sprawności w wykorzystywaniu sprawozdań do podejmowania i analizowania decyzji,
• podejmowanie celnych decyzji,
• możliwość utrzymania równomiernej „siły decyzyjnej” w jednostce,
• wzrost spójności oraz komunikacji wewnętrznej w firmie.

Zastanawiasz się pewnie po co jest ci potrzebna zdolność krytycznej oceny firmy?

Najlepiej przeanalizować ten dylemat na konkretnym przykładzie.

Załóżmy, że chcesz ocenić jak wypada twoja firma na tle konkurencji lub zastanawiasz się nad planem wydatków inwestycyjnych. W takich przypadkach najlepiej zastosować analizę finansową. Żeby to zrobić trzeba jednak nauczyć się nią posługiwać. Kiedy się tego nauczysz będziesz mógł zobaczyć coś więcej niż zyski i wartość majątku firmy. Odkryjesz, że opieranie się jedynie na takich powszechnie znanych miernikach efektywności może sporo kosztować, gdyż ich wysokie wartości nie zawsze muszą świadczyć o dobrej sytuacji firmy.

Przykładem takiej okoliczności może być zawyżanie wartości majątku przedsiębiorstwa wyliczanej zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli inaczej zawyżanie wartości bilansowej aktywów. Otóż na wartość majątku firmy nie składają się jedynie wartości środków trwałych, zapasów, nabytych praw czy środków pieniężnych.

Znaczny udział w aktywach może stanowić pozycja, która wyraża takie cechy jak marka, znak firmowy itp., a powstaje w momencie przejęć między przedsiębiorstwami. Jest to tak zwana wartość firmy. Oblicza się ją jako różnicę między wartością netto majątku przejmowanego przedsiębiorstwa a ceną jego sprzedaży (np. jeżeli przedsiębiorstwo posiada majątek warty 1mln zł, a cena jego sprzedaży wyniosła  1,5 mln zł to wartość firmy wyniesie w tym przypadku 0,5 mln zł).

Wysoka wartość tego składnika aktywów powinna skłonić cię do refleksji – bo przecież jego wycena opiera się w znacznej mierze o coś niematerialnego. Z wartości firmy nie będziesz mógł pokryć ewentualnego zadłużenia wobec dostawców bądź finansować rozwój inwestycji. Wysoki udział wartości firmy w aktywach ogółem może być także powodem odmowy udzielenia kredytu ze strony banku. Nie uwzględnienie tych okoliczności w swoich planach działania może wiele kosztować, o czym zresztą przekonało się już wiele firm amerykańskiego biznesu.

Posiadanie inteligencji finansowej pomaga także lepiej zrozumieć odchylenia występujące w otrzymywanych danych liczbowych. Rozróżnienie, które dane są niepodważalne, a które są dziełem szacunków i założeń umożliwia dokonywanie skuteczniejszych decyzji i działań.

Dzięki temu możesz zadawać „właściwe” pytania księgowym i finansistom. Pytania, które pozwolą lepiej zrozumieć metodologię stosowanych przez nich oszacowań.  Dysponując wiedzą, jak skonstruowane są przedstawiane wartości możesz sam dokonywać modyfikacji pewnych założeń i weryfikować szacunki w taki sposób, aby otrzymać realistyczne sprawozdania. W przeciwnym wypadku może się zdarzyć, że pracownicy działu finansów przejmą realną kontrolę nad procesem decyzyjnym w twojej firmie.

Z pewnością rozumiesz już jak istotna jest umiejętność podejmowania i analizowania decyzji na podstawie szacunków finansowych.

Pozostaje pytanie jak takie wykorzystanie danych liczbowych miałoby wyglądać?

Uzmysłowić sobie taką sytuację można na przykładzie zależności zysk-gotówka. Otóż nie zawsze wypracowany zysk ma przełożenie w posiadanej przez firmę gotówce. Dzieje się tak, gdyż moment powstania przychodów, który jest ściśle powiązany z zyskiem, nie następuje w momencie zapłaty należności ze strony odbiorcy lecz w momencie dostarczenia produktu. Zapłata z tytułu przychodu następuje najczęściej w okresie późniejszym, z reguły po 14-30 dniach. Znając te fakty możesz z wyprzedzeniem zauważyć ryzyko braku gotówki (występujące pomimo wypracowanego zysku) i wstrzymać się od wydatków.

Wykorzystując w swoich działaniach wiedzę z zakresu finansów na pewno zauważysz także poprawę trafności podejmowanych przez ciebie decyzji. Zwiększenie świadomości w zakresie otrzymanych sprawozdań i analiz oraz umiejętne wyciąganie płynących z nich wniosków pozytywnie wpłynie na przebieg poszczególnych procesów (np. zaopatrzenia, magazynowania, transportu, dystrybucji itp.), a przez to na funkcjonowanie całej firmy.

Kolejna korzyść mówi o zachowaniu równowagi w przedsiębiorstwie. Należy przez nią rozumieć współmierność decyzji podejmowanych na rzecz działu finansów, produkcji, marketingu, sprzedaży, logistyki i innych. Jeżeli nie posiadasz inteligencji finansowej to swoje decyzje będziesz podejmował pod wpływem sugestii analityków, gdyż tylko oni znaliby założenia rządzące danymi liczbowymi zawartymi w sprawozdaniach. Inaczej mówiąc nastąpiłoby, omówione wcześniej, przejęcie kontroli nad procesem decyzyjnym przez dział księgowości. Naturalnym zaś jest, że finansiści wykorzystaliby tą sytuację dla własnych profitów, a z uszczerbkiem dla innych funkcji w przedsiębiorstwie.

Ostatnią z wymienionych korzyści dobrze wyraża zasada zarządzania nazywana efektem synergicznym. Zasada ta mówi, że suma poszczególnych działań daje efekt większy niż suma efektów wszystkich działań indywidualnych, a wyrażana jest wzorem 2+2=5.

Zastanawiasz się jak należy to powiązać z inteligencją finansową? Najlepiej właśnie poprzez ulepszenie komunikacji. Często bywa tak, że liczby przemawiają dobitniej niż słowa. Może to spowodować, że twoi pracownicy lepiej zrozumieją jakie są cele i strategia firmy, co w dalszej mierze powinno zwiększyć świadomość w zakresie współdziałania poszczególnych komórek organizacyjnych, a tym samym ulepszyć funkcjonowanie firmy jako całości.

komentarze mile widziane, masz pytanie?

zapraszam

www.FinanseTwojejFirmy.pl/zapytaj

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Sposób liczenia terminu dla organu podatkowego

Przedstawione zasady liczenia terminów nie odnoszą się do organów podatkowych. Termin organu podatkowego, w czasie którego zobligowany jest on do...

Zamknij